การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2222630
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
76
127
828
2818
6461

Articles

คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ.


ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ ค. 23/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.

(2) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อม และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. ในกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(4)  กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด

(5) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. ทุก 6 เดือน

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

 
 
 
 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 คณะกรรมการ กฟผ.

 

ประกอบด้วย

 

นายวิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ประธานกรรมการ
นายอภิชาติ  ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
นายปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
พลเอก วลิต  โรจนภักดี อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
นายดิสทัต  โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
นายจุมพล  ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กรรมการ

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

    อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของคณะกรรมการ กฟผ. มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 346 เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกัับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

(1) ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สิน

(2) กำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายของ กฟผ. และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

(3) ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม และแผนงานต่างๆ ของ กฟผ. พร้อมทั้งดูแลติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

(4) ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล

(5) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ กฟผ. ในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน

(6) ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้าง และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

(7) ดูแลด้านการบริหารงานบุคคล ในเรื่องตำแหน่งหน้าที่ และจำนวนของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์

(8) ประเมินผลงานของผู้ว่าการ และทบทวนการวางแผนงานของ กฟผ. อย่างสม่ำเสมอ

(9) ไม่เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.

 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ ค. 230/2561 

นายดิสทัต  โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าการบริหาร กรรมการ
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล เลขานุการ


 

board_egat board_mgnt board_hr board_aud board_rk board_cg

 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter