การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2293885
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
96
95
785
3416
7693

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับฯ

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี1) ดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการต้นสังกัดและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ โดยเฉพาะคุณสมบัติที่จะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียหรือดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และให้การรับรองความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ตามแบบฟอร์มประวัติผู้ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด
2. ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ถือเป็นแนวปฏิบัติแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นให้กรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
2.1 กรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานจะต้องรายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ต้นสังกัดทราบทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม
2.2 ควรจัดระบบการตรวจสอบภายในระหว่างกรรมการรัฐวิสาหกิจด้วยกันเองโดยเมื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเข้ารับตำแหน่งจะต้องได้รับทราบถึงขอบเขต ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบตลอดจนความรับผิดอันอาจจะมีขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งจะต้องแจ้งเวียนประวัติกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการรัฐวิสาหกิจให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบด้วย
2.3 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจะต้องไม่ใช้ความลับ ทรัพย์สิน หรือเงินทุนของรัฐวิสาหกิจไปในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งจะต้องไม่ประกอบกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจนั้นและเมื่อจะดำเนินการใดๆ กับรัฐวิสาหกิจนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นก่อน และเมื่อเกิดกรณีผลประโยชน์ส่วนตนหรือสมาชิกในครอบครัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ กรรมการรัฐวิสาหกิจคนนั้นจะต้องแจ้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
2.4 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากมตินั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทำด้วยความโปร่งใส สุจริต เมื่อเห็นว่ามีความไม่โปร่งใสก็ให้คัดค้านหรือทักท้วง ไม่ควรเพิกเฉย และให้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง
2.5 ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มาจากบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบที่ ป.ป.ป. กำหนดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่ง


1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 เรื่อง มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร. 1301/ว 2475 วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter