การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2293922
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
133
95
822
3453
7693

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับฯ

แนวปฏิบัติที่ดีของฝ่ายบริหาร

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ กระบวนการดำเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน และให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งไม่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบหรือกระบวนการดำเนินงาน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และยึดถือประโยชน์ กฟผ. เป็นสำคัญ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาตำแหน่ง หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. บริหารทรัพย์สินของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5. หมั่นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ตนเอง เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ควรกระทำพฤติกรรมที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง องค์การ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
7. จัดให้มีกระบวนการสรรหา และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส เป็นธรรม
8. ไม่กระทำการใดๆ ในนาม กฟผ. โดยไม่ได้รับอนุญาต
9. กำกับดูแลไม่ให้เกิดการสร้างภาระผูกพันใดๆ ทางการเงินอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่ทำธุรกิจกับ กฟผ.
10. หลีกเลี่ยงการเรียกร้อง เรี่ยไรใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
11. ไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า
12. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
13. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรม ยุติธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในทางที่ชอบ
14. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานของ กฟผ. ไปทำงานอย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
15. ยึดถือแนวทางในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด รวมถึงงดเว้นการกระทำใดๆ อันอาจส่อไปในทางที่เป็นผลประโยชน์ขัดกันกับองค์การ
16. ไม่กระทำพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ อาทิ การลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter