การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2293899
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
110
95
799
3430
7693

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับฯ

แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระบวนการดำเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงาน และให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งไม่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบหรือกระบวนการดำเนินงาน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และยึดถือประโยชน์ กฟผ. เป็นสำคัญ
3. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานของ กฟผ. ไปทำงานอย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5. ใช้และรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
6. หมั่นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่กัน
7. แต่งกายสุภาพเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง องค์การ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
8. หลีกเลี่ยงการเรียกร้อง เรี่ยไรใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
9. ไม่สร้างภาระผูกพันใดๆ ทางการเงินอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่ทำธุรกิจกับ กฟผ.
10. ไม่กระทำการใดๆ ในนาม กฟผ. โดยไม่ได้รับอนุญาต
11. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือและเกื้อกูลกันและกันในทางที่ชอบ
12. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
13. ไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า
14. ยึดถือแนวทางในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด รวมถึงงดเว้นการกระทำใดๆ อันอาจส่อไปในทางที่เป็นผลประโยชน์ขัดกันกับองค์การ
15. ไม่กระทำพฤติธรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ อาทิ การลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter