การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2251265
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
29
151
752
1552
4107

 

 

รายนามคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1. นายกุลิศ  สมบัติศิริ ประธานกรรมการ
2. พลเอก สมศักดิ์  รุ่งสิตา กรรมการ
3. นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช กรรมการ
4. นายสุธน  บุญประสงค์ กรรมการ
5. นายพรพจน์  เพ็ญพาส กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์  เพียรมนกุล กรรมการ
7. นายปกรณ์  อาภาพันธุ์ กรรมการ
8. นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต กรรมการ
9. นายพรชัย  ฐีระเวช กรรมการ
10. นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย (ผู้ว่าการ กฟผ.) กรรมการและเลขานุการ

 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิสุทธิ์  เพียรมนกุล กรรมการ
3. รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กรรมการ
4. รองผู้ว่าการบริหาร กรรมการ
5. ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล เลขานุการ

 

โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่ง กฟผ. ที่ ค. 100/2562 

 

board_egat board_mgnt board_hr board_aud board_rk board_cg

 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter