การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2251284
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
48
151
771
1571
4107

 

 

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

หน่วยงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

เขื่อนภูมิพล

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ครั้งที่ 1/2562

เขื่อนสิริกิติ์

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
 2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562

เขื่อนวชิราลงกรณ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับ กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนวชิราลงกรณ
 2. รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมกับ กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนวชิราลงกรณ ครั้งที่ 1/2562
 3. เอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562

โรงไฟฟ้าบางปะกง

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โรงไฟฟ้าบางปะกง
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โรงไฟฟ้าบางปะกง (เพิ่มเติม)
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โรงไฟฟ้าบางปะกง
 4. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โรงไฟฟ้าบางปะกง ครั้งที่ 1/2562
 5. ภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านดง
 2. รายงานตรวจสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี

โรงไฟฟ้าจะนะ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ
 2. รายงานการประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2562

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครใต้
 2. อกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562
 3. ภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

 1. ภาพคณะทํางานสิ่งแวดล้อมฯ ภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมเก็บตัวอย่างตรวจวัดคุณภาพน้ำ และนิเวศวิทยาทางน้ําของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
 2. ภาพกิจกรรมประชุมชุมชนสัญจรในพื้นที่ชุมชน ปี 2562

โรงไฟฟ้าน้ำพอง

 1. การรับฟังความคิดเห็นชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

โรงไฟฟ้าภาคใต้

 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทําความเข้าใจกับชุมชนระมัดระวังการใช้น้ำ บริเวณพื้นที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่ำกว่ามาตรฐาน
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมกำกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ 1/2562
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ต่อการดําเนินงาน ครั้งที่ 1/2562

โรงไฟฟ้าวังน้อย

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าวังน้อย
 2. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2562
 3. เอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการติดตามและตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2562

โรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ํา ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561-2562
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ การโครงการสานเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ท้ายน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์

โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

 1. กิจกรรมโครงการประหยัดไฟเบอร์ 5 ร่วมกับผู้ประกอบการ
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งร่วมกับทุกภาคส่วน จับตาสถานการณ์น้ำเขื่อนภาคอีสาน เน้นจัดสรรน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลัก
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. เปิดศูนย์ช่วยเหลือ - ดับไฟป่า พร้อมออกประกาศงดเผาในพื้นที่
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. จับมือ กนอ. ขับเคลื่อน Smart City
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการขานรับ พร้อมติดฉลากเบอร์ 5 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 5. ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงพลังงานให้ กฟผ. ช่วยกระตุ้นราคาผล ปาล์มน้ํามัน
 6. ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. ร่วมสัมมนาแผนพลังงาน-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter