การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2276809
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
213
143
709
356
4952

สถิติการให้บริการ

                                        สถิติการให้บริการส่งทดสอบ ประจําปี 2563

ลำดับ ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 ตู้เย็น 1 13 5 18 11               48
2 เครื่องปรับอากาศ 88 113 46 77 29               353
3 พัดลมไฟฟ้า - - - 2 1               3
4 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - - - - -               0
5 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังเดี่ยว 11 - - - -               11
6 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังคู่ - - - - -               0
7 กาต้มน้ำไฟฟ้า - 2 2 1 -               5
8 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - - - - -               0
9 เตาไมโครเวฟ - - - - 3               3
10 เตาไมโครเวฟแบบเหนี่ยวนำ - - - - -               0
11 เตารีดไฟฟ้า 1 - - - 1               2
12 เครื่องทำน้ำอุ่น 2 - 1 3 -               6
13 เครื่องรับโทรทัศน์ On Mode - - - - -               0
14 ตู้แช่แสดงสินค้า 5 7 6 5 -               23
15 กระทะไฟฟ้า - - - - -               0
16 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ - 3 - - -               3
17 หลอด LED 2 - 4 1 -               7
18 หลอด CFL - - - - -               0
19 ตู้น้ำร้อนน้ำเย้นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค      - - 2 - -               2
20 เสื้อผ้าและผ้า - - - 1 -               1
21 จักรยานยนต์ไฟฟ้า - 7 2 1 -               10
รวมทุกประเภท  110 145 68 109 45               4 77

 

 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2562

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2560

คู่มือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

 

บทความธรรมาภิบาล

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter