การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2225756
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
27
73
100
2084
3860

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 คณะกรรมการ กฟผ.

 

ประกอบด้วย

 

นายวิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ประธานกรรมการ
นายอภิชาติ  ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
นายปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
พลเอก วลิต  โรจนภักดี อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
นายดิสทัต  โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
นายจุมพล  ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กรรมการ

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

    อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของคณะกรรมการ กฟผ. มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 346 เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกัับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

(1) ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สิน

(2) กำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายของ กฟผ. และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

(3) ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม และแผนงานต่างๆ ของ กฟผ. พร้อมทั้งดูแลติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

(4) ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล

(5) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ กฟผ. ในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน

(6) ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้าง และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

(7) ดูแลด้านการบริหารงานบุคคล ในเรื่องตำแหน่งหน้าที่ และจำนวนของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์

(8) ประเมินผลงานของผู้ว่าการ และทบทวนการวางแผนงานของ กฟผ. อย่างสม่ำเสมอ

(9) ไม่เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.

 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ ค. 230/2561 

นายดิสทัต  โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าการบริหาร กรรมการ
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล เลขานุการ


 

board_egat board_mgnt board_hr board_aud board_rk board_cg

 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter