การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2243694
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
50
90
349
1894
3499

 

 

รายนามคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1. (ว่าง) ประธานกรรมการ
2. พลเอก สมศักดิ์  รุ่งสิตา กรรมการ
3. นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช กรรมการ
4. นายสุธน  บุญประสงค์ กรรมการ
5. นายพรพจน์  เพ็ญพาส กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์  เพียรมนกุล กรรมการ
7. นายปกรณ์  อาภาพันธุ์ กรรมการ
8. นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต กรรมการ
9. นายพรชัย  ฐีระเวช กรรมการ
10. นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย (ผู้ว่าการ กฟผ.) กรรมการและเลขานุการ

 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิสุทธิ์  เพียรมนกุล กรรมการ
3. นายพรชัย  ฐีระเวช กรรมการ
4. รองผู้ว่าการบริหาร กรรมการ
5. รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล เลขานุการ

 

โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่ง กฟผ. ที่ ค. 52/2562 

 

board_egat board_mgnt board_hr board_aud board_rk board_cg

 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter