ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F

ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวฟ. การศึกษาและพัฒนาซีลรองเพลากังหันน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ (อขส.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,400,000 24 เดือน SS03F3008277 ชฟน.อนุมัติ 18 เมย. 60 2560  
2 รวฟ. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและหาจุดเหมาะสมในการเดินเครื่องของเครื่องอุ่นน้ำป้อนในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (กฟผ.-มช.) อรม. 93,000 12 เดือน SS03F3008281 อรม. อนุมัติ
15 พค. 60
2560  
3 รวฟ. การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดตะกรันของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา (อขช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,610,480 18 เดือน SS03F3008282 อขช. อนุมัติ
28 เมย 60
2560  
4 รวฟ. ระบบผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขข้อขัดข้องสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร อขส. 115,000   SS03F3008283 อขส. อนุมัติ
19 มิย. 60
2560  
5 รวฟ. การปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบน้ำกลับลำตะคอง ในสภาวะสูบน้ำกลับและผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน (อฟอ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,200,000 18 เดือน SS03F3008285 อฟอ. อนุมัติ
21 กค 60
2560  
6 รวฟ. การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการของการกักเก็บน้ำแบบสูบกลับเพื่อเป็นพลังงานสำรองสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อขภ. 1,005,000 12 เดือน SS03F3008286 อขภ. อนุมัติ
26 เมย 60
2560  
7 รวฟ. การศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของชุมชนเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 1,924,300 6 เดือน  SS03F3008290 อฟอ. อนุมัติ
5 ก.ย. 60
2560  2561
8 รวฟ. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ดินต่อปริมาณน้ำท่าและปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำพอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7,088,994 12 เดือน  SS03F3008291 อฟอ. อนุมัติ
8 ก.ย. 60
2560  
9 รวฟ. การสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลส์แสงอาทิตย์เพอร์โรฟสไกต์ อขภ. 1,975,800 12 เดือน SS03F3008294 อขภ. อนุมัติ 20 กย 60 2560  
10 รวฟ. การเพาะพันธ์และเลี้ยงปลาตะโกกแบบผสมผสานในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์เพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,990,000 24 เดือน SS03F3008295 อขส. อนุมัติ 19 กย 60 2560  
11 รวฟ. พัฒนากระถางดินสลายตัวได้และอิฐบล็อกจากกากตะกอนของกระบวนการปรับสภาพน้ำในโรงไฟฟ้าน้ำพอง MTEC 1,999,188 12 เดือน SS03F3008297 อฟพ. อนุมัติ 6 ตค 60 2560  
12 รวฟ. โครงการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความดันย่อยและค่าความแห้งไอน้ำความดันต่ำในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,483,100 12 เดือน SS03F3008298 อฟพ. อนุมัติ 6 ตค 60 2560  
13 รวฟ. การศึกษาและการพัฒนาอุปกรณ์จับและถ่ายเทสำหรับถังกลมบรรจุสารเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 761,694 8 เดือน SS03F3008299 อฟพ. อนุมัติ 6 ตค 60 2560  
14 รวฟ. การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อสำรวจภายในท่อโลหะโค้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,820,074 12 เดือน SS03F3008300 อฟพ. อนุมัติ 6 ตค 60 2560  
15 รวฟ. การศึกษารูปแบบและการจัดการแหล่งอาศัยภายในแหล่งน้ำเขื่อนสิริกิติ์เพื่อการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาตะโกก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,999,800 24 เดือน SS03F3008301 อขส. อนุมัติ 27 กย. 60 2560  
16 รวฟ. การปลูกป่าผสมผสานตามศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพชุมชน เพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 181,000 12 เดือน SS03F3008302 อขส. อนุมัติ 27 กย. 60 2560  
17 รวฟ. ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานของระบบทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกังหันก๊าซ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 1,988,029 10 เดือน SS03F3008303 อฟพ. อนุมัติ 12 ตค 60 2560  
18 รวฟ. การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการน้ำใต้ดินอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สวทช. 7,425,000 12 เดือน SS03F3008307 อฟอ. อนุมัติ 2 ตค 60 2560  
19 รวฟ. การจำลองระบบวัดความหนาของท่อบริเวณผนังในหม้อน้ำโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของรังสีแกมมาด้วยโปรแกรม MCNP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,260,776   SS03F3008310 อรม. อนุมัติ
16 พย. 60
2560  
20 รวฟ. การศึกษาผลกระทบจากการติดตั้งระบบ Water Spray Nozzle เพื่อลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Inter Air Filter โรงไฟฟ้าวังน้อย 345,100 6 เดือน SS03F3008311 อฟว. อนุมัติ 23 พย 60 2560  
21 รวฟ. การจำลองอากาศพลศาสตร์ของใบพัดคอมเพรสเซอร์เพื่อหารูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาการแตกร้าว สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง 684,280 6 เดือน SS03F3008312 อฟว. อนุมัติ 23 พย 60 2560  
22 รวฟ. การศึกษาความเหมาะสมสำหรับสมดุลอาชีพและสมดุลพลังงานในพื้นที่ 6 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 879,760 6 เดือน SS03F3008313 อฟว. อนุมัติ 23 พย 60 2560  
23 รวฟ. โรงเรือนอัจฉริยะ (SMART FARM) อขภ. 1,900,000 12 เดือน SS03F3008314 อขภ. อนุมัติ 26 กย 60 2560  
24 รวฟ. การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชเชื้อเพลิงในอำเภอแม่เมาะสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่เมาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อฟม. 6,046,700   SS03F3008317 อฟม. อนุมัติ 26 พย 60 2560  
25 รวฟ. ศึกษาสัตว์ตระกูลนกในเขตโรงไฟฟ้าจะนะเพื่อเป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา อฟจ. 64,000   SS03F3008318 อฟจ. อนุมัติ 28 พย 60 2560  
26 รวฟ. ศึกษาการแพร่กระจายของกลิ่นคลอรีนที่ใช้ในระบบ Cooling Tower ด้วย electronic Nose มหิดล 1,000,000 12 เดือน SS03F3008320 14 ธค 60 2560  
27 รวฟ. เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าของอุปกรณ์แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดแบบอัตโนมัติสำหรับโรงไฟฟ้า AIT 1,998,500   SS03F3008321 อรต. อนุมัติ 18 ธค 60 2560  
28 รวฟ. การดัดแปรกากตะกอนจากระบบผลิตน้ำใสเพื่อพัฒนาวัสดุดูดซับซัลเฟตสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำทิ้ง : เฟสที่ 1 สวทช. 2,000,000 12 เดือน SS03F3008322 อฟม. อนุมัติ 15 ธค 60 2560  
29 รวฟ. การประเมินอายุโครงสร้างอาคารหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพื่อหาการบำรุงรักษาที่เหมาะสม อฟต. 50,000   SS03F3008323 อฟต อนุมัติ 28 ธค 60 2560  
30 รวฟ. การพัฒนาระบบควบคุมการผสมน้ำมันปาล์มดิบกับน้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่ หน่วยที่ 1 (KBI-T01) อฟภ. 9,423,170 12 เดือน FFR040100089001 คบวน.รวฟ. อนุมัติ 7 กย 60 2560  
31 รวฟ. การพัฒนาอุปกรณ์ระบุตำแหน่งชำรุดของท่อไอน้ำด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา อรม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,851,220 12 เดือน SS03F3008324 อรม. อนมัติ16 พย 60 2560  
32 รวฟ. อุปกรณ์ผสมสารเคมีกึ่งอัตโนมัติ (สิ่งประดิษฐ์) อฟน. 298,647 6 เดือน SS03F3008326 อฟน. อนุมัติ 26 ธค 60 2560  
33 รวฟ. การใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าบางปะกง ในการเพิ่มประสิทธิผลการผลิตสาหร่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง 5,111,805 17 เดือน SS03F3008327 คบวน. รวฟ. อนุมัติ 25 ธค 60 2560  
34 รวฟ. การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อจม. 9,983,279 1 ปี 4 เดือน FFR030000000000 รวฟ. อนุมัติ 22 สค 60 2560  
35 รวฟ. ระบบทำน้ำร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์ หน่วยที่ 8-9 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อจม. 7,344,080 2 ปี FFR050100089007 7 กย 2560 2560  
36 รวฟ. การประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาระบบติดตามและวิเคราะห์มลสารคาร์บอนไดออกไซต์ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 8,898,696 2 ปี SS03F3008328 รวฟ. อนุมัติ 5 มค 61 2561  
37 รวฟ. การศึกษาค่าการนำไฟฟ้า (Cation Conductivity) ของหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 9,990,360 2 ปี SS03F3008329 รวฟ. อนุมัติ 5 มค 61 2561  
38 รวฟ. การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  8,336,555 2 ปี SS03F3008330 รวฟ. อนุมัติ 5 มค 61 2561  
39 รวฟ. การประเมินความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำคลองแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์และขยายพันธุ์ ม. สงขลานครินทร์ 1,702,643 2 ปี SS03F3008335 อขช. อนุมัติ 12 กพ 61 2561  
40 รวฟ. การพัฒนาระบบกวนผสมแบบสถิตย์ในระบบเติมอากาศเพื่อใช้ร่วมกับระบบบำบัดแบบชั้นตัวกลางฟิล์มชีวภาพเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,996,047 1 ปี SS03F3008339 อฟภ. อนุมัติ 8 กพ 61 2561  
41 รวฟ. การออกแบบและพัฒนาเครื่องสูบน้ำกังหันสำหรับหัวน้ำต่ำ อฟอ. 3,990,800 2 ปี SS03F3008340 ชฟน. อนุมัติ 5 มีค.61 2561  
42 รวฟ. พัฒนากังหันแนวแกนตั้งความเร็วลมต่ำ ขนาด 10 KW โครงสร้างแบบต้นไม้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  1,928,191 1 ปี  SS03F3008347 อขช. อนุมัติ 12 กพ 61 2561  
43 รวฟ. พัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำแบบป้อนกลับสำหรับโรงไฟฟ้ากังหันน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 1,935,174 1 ปี SS03F3008348 อขช. อนุมัติ 12 กพ 61 2561  
44 รวฟ. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อจม. 105,800 4 เดือน SS03F3008357 อจม อนุมัติ 26 มีค 61 2561  
45 รวฟ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเบาหวาน กองการแพทย์และอนามัย ของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อจม. 103,800 4 เดือน SS03F3008358 อจม อนุมัติ 26 มีค 61 2561  
46 รวฟ. การพัฒนาดินตะกอนเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 1,918,100 1 ปี 6 เดือน SS03F3008361 อฟต. อนุมัติ 22 มีค 61 2561  
47 รวฟ. การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบผลักไล่ตะกอนบริเวณหน้าโรงชักน้ำ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 9,526,700 1 ปี 6 เดือน SS03F3008362 อฟต. อนุมัติ 19 มีค 61 2561  
48 รวฟ. ระบบ Machine Learning ต้นแบบสำหรับ Digital Power Plant มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5,000,000 1 ปี SS03F3008365 ชฟฟ2 อนุมัติ 5 เมย 61 2561  
49 รวฟ. การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสารคอมโพสิทโคแอกกูแลนด์จากเถ้าหนักของโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1,991,972 1 ปี SS03F3008372 อฟม อนุมัติ 26 มีค 61 2561  
50 รวฟ. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าบางปะกง มหาวิทยาลัยบูรพา 806,044 8 เดือน SS03F3008375 อฟก. อนุมัติ 3 พค 61 2561  
51 รวฟ. การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าจากลมแบบไร้ใบพัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,832,214 1 ปี 6 เดือน SS03F3008376 อฟต. อนุมัติ 12 พค 61 2561  
52 รวฟ. การศึกษาวิจัยต้นแบบนวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน อขภ. 4,996,100 10 เดือน FY18401ER16300001
FY18401ER26300001
FY18401ER36600001
FY18401RO289000
ชฟน. อนุมัติ 21 พค.61 2561  
53 รวฟ. วิจัยและพัฒนาระบบไฮดรอลิกควบคุมกังหันน้ำ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ อขว. 740,640 1 ปี SS03F3008377  ชฟน. อนุมัติ 11 มิย.61 2561  
54 รวฟ. การวางแผนวงรอบการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ อขว. 220,000 1 ปี SS03F3008378 ชฟน. อนุมัติ 11 มิย.61  2561  
55 รวฟ. ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,914,447 2 ปี SS03F3008379 ชฟน. อนุมัติ 21 พค.61  2561  
56 รวฟ. ออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันจากต้นยางนาด้วยพลังแสงอาทิตย์ อฟอ. 566,892 1 ปี SS03F3008384 อฟอ. อนุมัติ 25 มิย 61  2561  
57 รวฟ. การใช้แผนที่ภาพนำทาง 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการเดินเครื่องและการตรวจซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าจะนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,747,948 1 ปี SS03F3008385 อฟจ. อนุมัติ 21 มิย 61  2561  
58 รวฟ. การนำความร้อนเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มาขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมเพื่อผลิตน้ำเย็นสำหรับลดอุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่องกังหันก๊าซ อปผ. 1,777,584 2 ปี 6 เดือน SS03F3008386  อปผ. อนุมัติ 28 มิย 61 2561  
59 รวฟ. ศึกษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2,000,000 1 ปี SS03F3008387 อจม. อนุมัติ 29 มิย 61  2561  
60 รวฟ. ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตำบลสบป้าด ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ ตำบลนาสัก และตำบลจางเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2,000,000 1 ปี SS03F3008388  อจม. อนุมัติ 29 มิย 61 2561  
61 รวฟ. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพพื้นที่โครงการอพยพราษฎร อำเภอแม่เมาะ ครั้งที่ 7 (ตำบลบ้านดง) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2,000,000 1 ปี SS03F3008389 อจม. อนุมัติ 29 มิย 61  2561  
62 รวฟ. ศึกษาแบบจำลองผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชนของ กฟผ. แม่เมาะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2,000,000 1 ปี SS03F3008390  อจม. อนุมัติ 29 มิย 61 2561  
63 รวฟ. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านเมาะหลวงและบ้านใหม่นาแขม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2,000,000 1 ปี SS03F3008391  อจม. อนุมัติ 29 มิย 61 2561  
64 รวฟ. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง อขภ. 1,482,600 1 ปี SS03F3008392 อขภ. อนุมัติ 17 กรกฎาคม 2561 2561  
65 รวฟ. การหาศักยภาพและสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าพืชพลังงาน อฟม. 2,248,823 1 ปี SS03F3008396 ชฟฟ2. อนุมัติ 28 พค 61 2561  
66 รวฟ. การพัฒนาการจัดการกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,834,723 2 ปี SS03F3008398 อฟอ. อนุมัติ 23 กค 61 2561  
67 รวฟ. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการควบแน่นของไอน้ำเหนือหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 1,981,471 1 ปี SS03F3008399 อฟน. อนุมัติ 20 มิถุนายน 2561 2561  
68 รวฟ. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการคำนวณพลศาสตร์ของไหลและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลีเมนต์ สวทช. 5,050,000 1 ปี SS03F3008400 รวฟ. อนุมัติ 31 กค 61 2561  
69 รวฟ. การผลิตดอกไม้จันทน์ กรณีศึกษาบ้านคำม่วง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1,732,172 1 ปี SS03F3008401 อฟอ. อนุมัติ 15 สค 61 2561  
70 รวฟ. การศึกษาการขยายช่วงการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสูบกลับหน่วยที่ 8 ด้วยการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล อขภ. 1,262,760 2 ปี SS03F3008402 อขภ. อนุมัติ 22 สค 61 2561  
71 รวฟ. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบดักจับและกักเก็บคาร์บอนหลังการเผาไหม้สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  1,880,582  1 ปี  SS03F3008406 อฟม. อนุมัติ 29 สค 61 2561  
72 รวฟ. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้าจะนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,992,400 3 เดือน  SS03F3008407 อฟจ. อนุมัติ 28 สค 61 2561  
73 รวฟ. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำใสและน้ำบริสุทธิ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13       SS03F3008409  อรม. อนุมัติ 30 สค 61  2561  
74 รวฟ. การพัฒนาชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าภายในท่อขนาดเล็กนวัตกรรมทั่วถึง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  1,963,000 1 ปี  SS03F3008411  อฟน. อนุมัติ 26 กย 61  2561  
75 รวฟ. การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดพารามิเตอร์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10. PM2.5 และ PM1.0) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพแผ่นกรองและสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้   1,999,740   SS03F3008412  อรต. อนุมัติ 20 กย 61  2561  
76 รวฟ. ศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของกังหันก๊าซในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและแนวทางเฝ้าระวังความเสียหายต่อเครื่องจักร  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 1,898,401  1 ปี  SS03F3008415  อฟน. อนุมัติ 27 กย 61 2561  
77 รวฟ. การพัฒนาแนวทางในการออกแบบฐานรากอาคารและถนนเพื่อลดความเสียหายจากดินบวมตัวในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,996,837  1 ปี 6 เดือน SS03F3008417  อฟม. อนุมัติ 22 ตค 61  2561  
78 รวฟ. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1,979,086 1 ปี   SS03E3008418 อฟพ. อนุมัติ 6 พย 61 2561  
79 รวฟ. การพัฒนากระบวนการผลิตกะลามะพร้าวอัดแผ่นสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,717,580 1 ปี  SS03F3008419  อฟภ. อนุมัติ 20 พย 2561  2561  
80 รวฟ. โครงการอนุรักษ์เทียนสิรินธร โดยการขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 1,844,863  3 ปี SS03F3008420  อขช. อนุมัติ 24 ตค 2561  2561  
81 รวฟ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด เพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย     SS03F3008421  อฟว. อนุมัติ 28 พ.ย. 61   2561  
82 รวฟ. การศึกษาชลศาสตร์การไหลในแม่น้ำมูลโดยใช้แบบจำลองทางกายภาพและแบบจำลองคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3,796,900  2 ปี   SS03F3008422  วศ.11 ทำการแทน อฟอ. อนุมัติ 3 ธ.ค. 61  2561  
83 รวฟ. ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย      SS03F3008425 อฟน. อนุมัติ 24 ธ.ค. 61  2561   
        209,990,421          

research20