ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F

ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวพ. การศึกษาการปรับปรุงดินที่บวมตัวด้วยการผสมแบบตื้นด้วยเถ้าหนัก กรณีศึกษาพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7,540,000 14 เดือน  SS03E3008289 รวพฟ. อนุมัติ
1 ก.ย. 60
2560  
2 รวพ. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและความสัมพันธ์กับดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9,999,000 12 เดือน  SS03E3008292 รวพฟ. อนุมัติ
6 ก.ย. 60
2560 2561
3 รวพ. การศึกษารอยเลื่อนและระดับภัยแผ่นดินไหวของที่ราบสูงโคราชแบบบูรณาการ (ระยะที่ 2)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7,740,000 18 เดือน SS03E3008293 รวพฟ. อนุมัติ 6 ก.ย. 60 2560  
4 รวพ. การออกแบบการสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าและการสำรวจเรดาร์หยั่งลึกใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ม. ขอนแก่น 2,329,000 1 ปี SS03E3008336 ชพฟผ. อนุมัติ 7 กพ 2561 2561  
5 รวพ. การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมินาปรับแต่งสำหรับการบำบัด COS ปนเปื้อนใน Syngas จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของถ่านหิน ม.ธรรมศาสตร์ 2,199,000 1 ปี SS03E3008337 ชพฟว. อนุมัติ 9 กพ 2561 2561  
6 รวพ. การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคารเขียว (Green BIM) สำหรับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านอาคารประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6,420,300 1 ปี 6 เดือน SS03E3008349 รวพฟ. อนุมัติ 8 มีค. 61 2561  
7 รวพ. การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง ต.ไม้รูด จ.ตราด มหาวิทยาลัยบูรพา 8,702,300 1 ปี SS03E3008350 รวพฟ. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 2561  
8 รวพ. การศึกษาผลตอบสนองและการประเมินความเสียหายในโครงสร้างอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แรงแผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4,998,200 1 ปี 6 เดือน SS03E3008359 ชพฟว อนุมัติ 5 เมย 61 2561  
9 รวพ. การออกแบบและศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานที่ดีซีลิ้งค์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 9,990,600 1 ปี 6 เดือน SS03E3008368 รวพฟ. อนุมัติ 26 เมย. 61 2561  
10 รวพ. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1,694,900 1 ปี SS03E3008395 อสค. อนุมัติ 20 กค 61 2561  
11 รวพ. การออกแบบและพัฒนาฟาร์มกังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับรัศมีตามความเร็วลมบนเสาเดียวกันสำหรับผลิตไฟฟ้า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 4,715,000 1 ปี SS03E3008397 ชพฟก. อนุมัติ 6 สค 61 2561  
12 รวพ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องควบแน่นกับการรบกวนด้วยคลื่นเหนือเสียงความถี่ต่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3,120,800 1 ปี 6 เดือน SS03E3008404 ชพฟผ. อนุมัติ 27 สค 61 2561  
13 รวพ. การพัฒนาเถ้าลอยจากถ่านหินลิกไนท์ ปรับแต่งเป็นตัวดูดซับซีลีเนียม กรณีศึกษาน้ำทิ้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,662,200 1 ปี SS03E3008410 รวพฟ. อนุมัติ 5 กย 61 2561  
14 รวพ. การศึกษาและพัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีและดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าถ่านหินของประเทศไทย อหก. 9,938,800 2 ปี SS03E3008413 รวพฟ.อนุมัติ 27 สค 61 2561  
        82,050,100          

research20