ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F

ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวช. โมเดลการพัฒนาอาชีพการปลูกไม้โตเร็วร่วมกับการปลูกพืชอายุสั้นพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อจม.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,996,800 24 เดือน SS03F3008287 อจม. อนุมัติ
8 สค 60
2560  
2 รวช. การศึกษาการตอบสนองของชุมชนต่อการใช้จิตรกรรมฝาผนังเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม-กรณีศึกษา ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนา 1,998,986 12 เดือน SS03F3008296 อจม. อนุมัติ 6 กย 60 2560  
3 รวช. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรดโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์ เถ้าลอย สารฮิวมิคที่สกัดจากลีโอนาร์ไดต์เป็นวัตถุดิบหลัก และการลดปริมาณอาร์เซนิกจากลีโอนาร์ไดต์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8,705,221 24 เดือน SS03G3008304 รวช. อนุมัติ 19 กย. 60 2560  
4 รวช. โครงการประเมินความถูกต้องของวิธีการรังวัดเพื่อหาปริมาตรขุดขนหน้าดินและถ่านหินบริเวณเหมืองถ่านหิน (โครงการ กฟผ-มช) อบม. 80,000 12 เดิอน SS03G3008305 อบม. อนุมัติ 25 กย. 60 2560 2561
5 รวช. โครงการผลกระทบของแรงดันตกชั่วขณะต่อสถานีจ่ายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำในเหมืองแม่เมาะ (โครงการ กฟผ-มช) อผม. 101,000 12 เดือน SS03G3008306 อผม. อนุมัติ 22 กย. 60 2560  
6 รวช. การประยุกต์ใช้ระบบระบายน้ำแนวดิ่งสำหรับงานถมบ่อโคลนในบ่อเหมืองแม่เมาะ มหาวิทยาลัยสุรนารี 9,936,838 2 ปี SS03G3008344 รวช. อนุมัติ 27 กพ 61 2561  
7 รวช. การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของคุณภาพอากาศในบ่อเหมืองแม่เมาะในระดับลึก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6,626,914 2 ปี SS03G3008345 รวช. อนุมัติ 27 กพ 61 2561  
8 รวช. การพัฒนาระบบพิกัดทางราบและทางดิ่งเพื่อสนับสนุนการทำเหมืองเปิดถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,109,263 2 ปี SS03G3008346 ชชม. อนุมัติ 27 กพ 61 2561  
9 รวช. การศึกษาด้วยวิธีการทดลองถึงพฤติกรรมการคืบและการคลายความเค้นของหินดินเหนียวภายใต้เงื่อนไขการทำเหมืองแม่เมาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,234,890 1 ปี SS03G3008383   2561  
10 รวช. การรักษาเสถียรภาพให้กับลาดดินภายในเหมืองแม่เมาะโดยใช้ Shotcrete ที่พัฒนาส่วนผสมโดยวัสดุเหลือใช้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,646,892 1 ปี 6 เดือน SS03G3008408 ชชม. อนุมัติ 5 กย 61 2561  
        41,436,804          

 

 

research20