ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F

ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวส. การศึกษาการวัดกระแสไหลวนของ Enclosure GIS เพื่อตรวจสอบ กระแสไหลผ่าน Enclosure GIS (อกส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,825,437 12 เดือน SS03M3008284 อนุมัติ
29 มิย 60
2560 2561
2 รวส. การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,043,900 12 เดือน SS03I3008288 ชสป.อนุมัติ 24 สค. 60 2560  
3 รวส. การพัฒนาวิธีการประเมินประสิทธิภาพผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า อผค 122,881 1 ปี SS03M3008325 อผค. อนุมัติ 20 ธค 60 2560 2561
4 รวส. การพัฒนาซอฟท์แวร์อ่านมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับ กฟผ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3,493,271 2 ปี SS03I3008341 ชคส. อนุมัติ 21 กพ 61 2561  
5 รวส. โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7,081,995 2 ปี SS03I3008342 รวส. อนุมัติ 21 กพ 61 2561  
6 รวส. การศึกษาค่าใช้จ่ายในการรวมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,961,774 6 เดือน SS03I3008343 อคฟ. อนุมัติ 23 กพ 61 2561  
7 รวส. การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตเองใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,895,030 8 เดือน SS03I3008360 อคฟ. อนุมัติ 10 เมย 61 2561  
8 รวส. การทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าภายใต้สภาวะจำลองสภาพแวดล้อมทางทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  510,570 2 เดือน SS03I3008364 อปต. อนุมัติ 27 เมย 61 2561 2561
9 รวส. ระบบการเฝ้าระวังอัจฉริยะแบบประมวลผลภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 1,865,492 1 ปี SS03I3008394 อปล. อนุมัติ 20 กรกฎาคม 2561 2561  
10 รวส. การออกแบบสายส่ง 230 kV เพื่อใช้ในพื้นที่จำกัด ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4,257,522 1 ปี 6 เดือน SS03M3008403 ชพสว. อนุมัติ 6 สค 61 2561  
11 รวส. อายุการใช้งานของ 750V Power Cable และ 600V Control Cable มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,942,423 1 ปี SS03I3008414 อกส. อนุมัติ 3 ตค 61 2561  
12 รวส. การวิเคราะห์การติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์แทนสวิตตัดตอนสำหรับรีแอคเตอร์แบบขนานสำหรับสายส่ง 500 กิโลโวลท์ อปน. 105,000 2 ปี SS03I3008416 อปน. อนุมัติ 16 ตค 61 2561  
13 รวส. การพัฒนาระบบตรวจจับผู้บุกรุกและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ อปอ. พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,997,444 1 ปี SS03I3008424 อปอ. อนุมัติ 28 พ.ย. 61 2561  
        29,102,739          

research20