ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวฟ. การศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของชุมชนเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 1,924,300 6 เดือน SS03F3008290 อฟอ. อนุมัติ 5 ก.ย. 60 2560 2561
        1,924,300          

 

research20