ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวช. โครงการประเมินความถูกต้องของวิธีการรังวัดเพื่อหาปริมาตรขุดขนหน้าดินและถ่านหินบริเวณเหมืองถ่านหิน (โครงการ กฟผ-มช) อบม. 80,000 12 เดิอน SS03G3008305 อบม. อนุมัติ 25 กย. 60 2560 2561
2 รวช. โครงการผลกระทบของแรงดันตกชั่วขณะต่อสถานีจ่ายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำในเหมืองแม่เมาะ (โครงการ กฟผ-มช) อผม. 101,000 12 เดือน SS03G3008306 อผม. อนุมัติ 22 กย. 60 2560 2561
        181,000          

research20