ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวส. การศึกษาการวัดกระแสไหลวนของ Enclosure GIS เพื่อตรวจสอบ กระแสไหลผ่าน Enclosure GIS (อกส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,825,437 12 เดือน SS03M3008284 อนุมัติ 29 มิย 60 2560 2561
2 รวส. การพัฒนาวิธีการประเมินประสิทธิภาพผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า อผค. 122,881 1 ปี SS03M3008325 อผค. อนุมัติ 20 ธค 60 2560 2561
3 รวส. การทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าภายใต้สภาวะจำลองสภาพแวดล้อมทางทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  510,570 2 เดือน SS03I3008364 อปต. อนุมัติ 27 เมย 61 2561 2561
        18,934,858          

research20