ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวพ. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและความสัมพันธ์กับดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9,999,000 12 เดือน SS03E3008292 รวพฟ. อนุมัติ 6 ก.ย. 60 2560 2561
        9,999,000          

 

research20