ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F

ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวห. การพัฒนาโปรแกรมจำลองระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน กฟผ.สนญ มหาเกษตรศาสตร์ 4,990,945 1 ปี 6 เดือน SS03D3008353 ชหท. อนุมัติเมื่อ 14 มีค 61 2561  
2 รวห. พัฒนารูปแบบการตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำดื่ม แบบเม็ด อพอ. 267,200 6 เดือน SS03D3008369 อพอ อนุมัติ 17 พค 61 2561  
3 รวห. อาคารสาธิตการจัดการด้านพลังงานในการใช้พลังงานใกล้เคียงเท่ากับศูนย์ กรณีศึกษาอาคารศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,653,130 1 ปี  SS03D3008382   2561  
        8,911,275          

research20