ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F

ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวธ. การเพิ่มสมรรถนะของ Gas Turbine ด้วยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Air Inlet Filter อค-บร. 703,126 12 เดือน SS03N3008308 อค-บร. อนุมัติ 19 ตค 60 2560  
2 รวธ. การพัฒนาและออกแบบเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่สูงสำหรับงาน Retaining Ring End Coil Brazing และ Bolt Heat มจพ. 6,457,900   SS03N3008315 รวธ. อนุมัติ 4 ธค 60 2560  
3 รวธ. การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ 2 (GIV2) NECTEC 6,511,900 18 เดือน SS03N3008316 รวธ. อนุมัติ 4 ธค 60 2560  
4 รวธ. ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Hydro Turbine จากสภาวะการใช้งานที่จะก่อให้เกิด Input Rejection โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการคำนวณพลศาสตร์ของไหลและระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์ สวทช. 4,762,551 12 เดือน SS03N3008319 ชธธ. อนุมัติ 24 พย 60 2560  
5 รวธ. การพัฒนาวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6,737,213 1 ปี 6 เดือน SS03N3008338 รวธ. อนุมัติ 11 มค 61 2561  
6 รวธ. การออกแบบวิธีการตรวจวัดปริมาณเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำหล่อเย็นที่จำเพาะและรวดเร็วด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 3,509,378 1 ปี SS03N3008351 ชธธ. อนุมัติเมื่อ 19 มีค. 61 2561  
7 รวธ. นวัตกรรมรูปแบบการสื่อสารใหม่สำหรับแรงงานต่างด้าวในงานบำรุงรักษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 5,967,530 1 ปี SS03N3008370 รวธ. อนุมัติ 29 มีค 61 2561  
8 รวธ. การพัฒนาเทคนิคทดสอบสมบัติการล้าตัวสำหรับวัสดุส่วนใบพัดกังหันด้วยการทดสอบการชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ 5,843,647 1 ปี 6 เดือน SS03N3008371 รวธ. อนุมัติ 11 เม ย 61 2561  
9 รวธ. การเพิ่มสมรรถนะสำหรับการสำรวจทางอุทกศาสตร์ในอ่างเก็บน้ำโดยใช้เรือหุ่นยนต์อัตโนมัติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2,906,709 1 ปี SS03N3008380   2561  
10 รวธ. การพัฒนาระบบตรวจวัดและควบคุมความเข้มข้นของสารเคมีป้องกันตะกรันแบบอัตโนมัติในระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,310,327 1 ปี SS03N3008381   2561  
11 รวธ. การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจตราสารปนเปื้อนบนมัลติพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำ สำหรับอ่างเก็บน้ำ กฟผ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 3,023,359 1 ปี SS03N3008393 ชธธ. อนุมัติ 29 มิถุนายน 2561 2561  
12 รวธ. Electronic Log Sheet โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว (สิ่งประดิษฐ์) อค-บน. 5,000 2 เดือน  SS03N3008405 อค-บน. อนุมัติ 6 กย. 61 2561  
        50,738,640          

research20