ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
SS03D3008005 506 ศึกษาการระบายความร้อนน้ำมันเกียร์บ๊อกในระบบสายพานโดยใช้ท่อความร้อน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทาง วิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 มิ.ย.51 22 ก.ย.51 กฟผ.-มช. 2549 2551
SS03D3008006 507 วิเคราะห์แรงดันตกชั่วขณะ (Voltage Sag หรือ Dip) ที่เกิดขึ้น ในระบบไฟฟ้าที่มีผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ /โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 มิ.ย.51 24 ก.ย.51 กฟผ.-มช. 2549 2551
-- 508 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการเผาไหม้ที่มีผลกระทบต่อการสะสมเถ้าภายในหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงถ่านหินบดละเอียด ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 มิ.ย.51 5 ม๊.ค.51 กฟผ.-มช. 2549 2551
-- 511 ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ Sequential Event Records (SER) ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า 1 1,100,000 25 ก.ค.49 24 เม.ย.51 30 พ.ค.51 ภายใน 2549 2551
SS03I3008010 513 วิจัยสภาพฉนวนที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าระยะที่ 2  โครงการศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบส่ง 4 550,000 1 ม.ค.49 31 ส.ค.51 22 ธ.ค.51 ภายใน 2549 2551
-- 538 การพัฒนาต้นแบบ RTU ที่ใช้ IP Protocol ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 3,000,000 4 ม.ค.49 31 ธ.ค.50 39764 ภายใน 2549 2551
SS03I3008022 543 การพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์แสดงค่าวัดทางไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 482,000 1 ก.ค.49 30 มิ.ย.51 22 ธ.ค.51 ภายใน 2549 2551
SS03A3008032 564 การวิจัยเพื่อจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาระยะยาวสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 2,461,470 1 ก.ค.50 30 มิ.ย.51 22 ก.ย.51 ภายนอก 2550 2551
SS03A3008008 510 การประเมินสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 7,072,620 1 พ.ค.51 8 ต.ค.51 20 ธ.ค.51 ภายนอก 2551 2551
        Total 15,266,090            

research20