ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
SS03D3008004 505 ออกแบบสวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้ระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ /โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 ธ.ค.51 21 ก.ย.52 กฟผ.-มช. 2549 2552
SS03D3008007 509 ประยุกต์ใช้ Ground Anchor เพื่อเสริมเสถียรภาพความลาดของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 ธ.ค.51 4 ก.ย.52 กฟผ.-มช. 2549 2552
SS03I3008020 537 การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าโดยประยุกต์ใช้ระบบตรวจแนวสายส่งไฟฟ้าด้วยเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล โครงการศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบส่ง 1 6,300,000 1 ต.ค.49 30 ก.ย.51 5 มี.ค.52 ภายใน 2549 2552
SS03A3008024 548 วิจัยเพื่อพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด 50 กิโลวัตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 13,524,000 21 พ.ย.49 20 ก.ย.52 15 ธ.ค.52 ภายนอก 2549 2552
-- 557 การประยุกต์ใช้สมอยึดพื้นเพื่อเสริมเสถียรภาพความลาดของเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ 4 13,634,000 1 มิ.ย.49 31 ธ.ค.51 4 ก.ย.52 ภายใน 2549 2552
SS03A3008030 562 การพัฒนาโปรแกรมการประเมินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 2,413,840 1 ก.ค.50 31 ธ.ค.51 19 ม.ค.52 ภายนอก 2550 2552
SS03A3008033 565 การทำนาย Probable Maximum Flood (PMF)โดยใช้เขื่อนภูมิพลเป็นต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 1,083,000 1 ก.ค.50 30 มิ.ย.52 7 เม.ย.52 ภายนอก 2550 2552
SS03A3008034 568 การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 4 2,444,750 1 ก.ค.50 31 มี.ค.52 7 ก.ย.52 ภายนอก 2550 2552
SS03D3008025 553 ผลกระทบจากแรงดึงสายพานต่อการกระจายความเค้นของเพลามู่เล่ตัวขับสายพานลำเลียงลิกไนต์ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทาง วิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ส.ค.50 31 ต.ค.52 29 ก.ย.52 กฟผ.-มช. 2550 2552
SS03A3008058 569 การพัฒนาวัสดุประสานร่วมปูนซีเมนต์ ผงฝุ่นหิน และเถ้าลอย โดยใช้เถ้าลอยแม่เมาะที่มีปริมาณ Free lime ต่างๆ กัน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 2,400,000 1 พ.ย.50 30 มิ.ย.52 4 ก.ย.52 ภายนอก 2550 2552
SS03D3008044 588 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องเติมอากาศโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดสอบแบบกระแทก ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 มค. 51 31 ธ.ค.52 1 ก.ค.52 กฟผ.-มช. 2551 2552
SS03A3008046 590 การศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง : ลำตะคอง อ่าวไผ่ และแหลมพรหมเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 478,000 1 มค. 51 31 ส.ค.51 9 ม.ค.52 ภายนอก 2551 2552
SS03A3008047 591 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์ของเครื่องกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าน้ำพอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 2,720,000 1 มค. 51 31 มิ.ย.52 7 ก.ย.52 ภายนอก 2551 2552
SS03A3008049 593 การพัฒนากระบวนการใช้และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เฟสที่ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 1,811,000 1 ก.พ.51 30 เม.ย.52 12 มิ.ย.52 ภายนอก 2551 2552
SS03I3008039 579 การพัฒนา Micro-Controller RTU ที่ใช้กับระบบ LAN และ GPRS  ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 989,000 1 เม.ย.51 30 เม.ย.52 1 ก.ค.52 ภายใน 2551 2552
SS03I3008041 582 การพัฒนาต้นแบบ Dynamic Blackout Restoration Simulator ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 1,341,000 1 พ.ค.51 31 ต.ค.52 26 พ.ย.52 ภายใน 2551 2552
SS03A3008014 520 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และรายงานผลเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าให้เป็นระบบอัตโนมัติ   โดยการแปลงและรวบรวมข้อมูลจากระบบบันทึกเหตุขัดข้องของ กฟผ. ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 6,439,900 1 มิ.ย.51 31 ส.ค.52 4 พ.ย.52 ภายนอก 2551 2552
SS03F3008050 597 การศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงระบบป้อนน้ำหินปูนในเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                        กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 1                                   ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 1,826,000 1 ก.ค.51 30 มิ.ย.52 16 ก.ย.52 ภายใน 2551 2552
SS03A3008057 525 การศึกษาวิธีการและทางเลือกที่เหมาะสมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CO2) รวมทั้ง SO2, NOx และฝุ่น ที่ปล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 2,618,000 16 มี.ค.52 15 ต.ค.52 2 ธ.ค.52 ภายนอก 2552 2552
        Total 60,822,490            

research20