ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
SS03A3008031 563 การวิจัยการใช้สารเติมแต่ง (Additive) ร่วมกับทะลายปาล์มสดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 5,212,100 1 ก.ค.50 31 ธ.ค.52 4 ม.ค.53 ภายนอก 2550 2553
SS03D3008026 554 การเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในแหล่งน้ำท้ายเขื่อนโดยใช้พืชน้ำ ฝ่ายแพทย์และอนามัย 5 2,333,300 3 ก.ย.50 31 ธ.ค.52 16 มี.ค.53 ภายใน 2550 2553
SS03A3008045 589 การผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 1,287,000 1 มค. 51 31 ธ.ค.52 17 มี.ค.53 ภายนอก 2551 2553
SS03A3008048 592 การพัฒนา Dynamic Rule Curves ของระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 4 848,350 1 ก.พ.51 31 ม.ค.53 4 พ.ค.53 ภายนอก 2551 2553
SS03A3008038 576 การวิจัยผลกระทบจากการหยุดการทำงานของห้องเย็นในช่วงความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดต่อคุณภาพอาหารที่เก็บรักษาในห้องเย็นที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 2,950,000 1 เม.ย.51 31 ธ.ค.52 4 พ.ค.53 ภายนอก 2551 2553
SS03A3008042 583 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนัก และเถ้าถ่านหินกองทิ้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 1,982,950 1 พ.ค.51 31 ม.ค.53 4 พ.ค.53 ภายนอก 2551 2553
SS03A3008021 541 การศึกษาพฤติกรรมการล้าและกลศาสตร์การแตกหักของผิวเชื่อมพอกของเหล็กกล้าผสมต่ำ AISI 4340 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ กรรมวิธีการเชื่อมมิก/แมกและกรรมวิธีการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 983,120 1 มิ.ย.51 31 พ.ค.53 20 ส.ค.53 ภายนอก 2551 2553
SS03A3008009 512 เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1: การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง เพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 1,830,000 1 ก.ย.51 28 ก.พ.53 9 มิ.ย.53 ภายนอก 2551 2553
SS03A3008023 544 พัฒนาการวางแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันและรายสัปดาห์ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 2,654,100 1 ก.ย.51 31 ส.ค.53 10 พ.ย.53 ภายนอก 2551 2553
SS03A3008003 502 การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน :   กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาไส และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สถาบันพระปกเกล้า 5 4,872,450 1 ม.ค.52 30 มิ.ย.53 30 ก.ค.53 ภายนอก 2552 2553
SS03A3008015 521 การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อคำนวณค่าดัชนีสมรรถนะของสายส่งสำหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะของระบบสายส่งไฟฟ้า (ระยะที่ 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 718,000 1 ม.ค.52 30 มิ.ย.53 22 ก.ย.53 ภายนอก 2552 2553
SS03A3008011 514 การศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 1,647,500 1 ก.พ.52 28 ก.พ.53 20 เม.ย.53 ภายนอก 2552 2553
SS03A3008012 515 การประเมินความสำเร็จจากการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 5 4,505,300 1 ก.พ.52 31 ก.ค.53 11 ต.ค.53 ภายนอก 2552 2553
SS03A3008075 540 การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 3,010,700 1 ต.ค.52 31 ส.ค.53 7 ก.ย.53 ภายนอก 2552 2553
        Total 34,834,870            

research20