ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
SS03F3008027 555 พัฒนาศักยภาพในการซ่อมอะไหล่เครื่อง Gas Turbine ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล 1 44,085,000 1 พ.ย.49 31 มี.ค.52 25 ก.ค.54 ภายใน 2549 2554
SS03E3008019 527 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังลมแกนดิ่ง ฝ่ายก่อสร้างพลังน้ำ 3 6,445,460 1 มิ.ย50 28 ก.พ.53 12 ม.ค.54 ภายใน 2550 2554
SS03E3008028 559 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ฝ่ายก่อสร้างพลังน้ำ 3 20,786,120 1 ก.ค.50 30 เม.ย.54 3 ต.ค.54 ภายใน 2550 2554
SS03E3008055 560 การพัฒนาเพื่อเพิ่มพลังไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 1     เมกะวัตต์ โดยใช้ระบบตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า 3 233,867,000 1 ก.ค.50 31 ธ.ค.53 30 พ.ค.54 ภายใน 2550 2554
SS03E3008029 561 การศึกษาศักยภาพและผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดใหญ่     (เมกะวัตต์) ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า 3 124,284,000 1 ก.ค.50 30 ก.ย.53 21 ก.ค.54 ภายใน 2550 2554
SS03A3008040 581 การพัฒนาการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ เพื่อประเมินการทำหน้าที่การป้องกันความร้อนของ TBC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 7,535,000 1 พ.ย.50 31 ก.ค.54 10 ต.ค.54 ภายนอก 2550 2554
SS03A3008081 570 โครงการนำร่องสาธิตการแก้ไขปัญหาหลุมขยะชุมชนเก่าโดยนำกลับมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 32,956,740 1 มี.ค.51 28 ก.พ.54 6 ก.ย.54 ภายนอก 2551 2554
SS03A3008082 572 การพัฒนารูปแบบการใช้พลังงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบ้านในอนาคตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5 7,881,000 1 พ.ค.51 28 ก.พ.54 18 พ.ค.54 ภายนอก 2551 2554
SS03A3008043 586 การพัฒนาระบบการสร้างเส้นทางการเคลี่อนที่และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 1 4,357,900 1 ก.ค.51 31 ธ.ค.53 31 มี.ค.54 ภายนอก 2551 2554
SS03F3008002 501 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกังหันน้ำขนาดเล็กชนิดต่อตรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์ 3 7,784,500 1 ส.ค.51 31 มี.ค.53 22 ก.พ.54 ภายใน 2551 2554
SS03E3008054 508 การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสภาพน้ำมันของเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง 4 2,467,640 1 ต.ค.51 31 มี.ค.54 8 ก.ย.54 ภายใน 2551 2554
SS03A3008053 801 การพัฒนาขั้นตอนรายละเอียดในการเชื่อมวัสดุอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 8,862,000 1 ต.ค.51 30 ก.ย.54 15 ธ.ค.54 ภายนอก 2551 2554
SS03A3008001 500 การพัฒนาตัวแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับงานวางแผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในกรณีที่มีการเสนอหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล 4 1,852,400 1 ธ.ค.51 28 ก.พ.54 20 พ.ค.54 ภายนอก 2551 2554
SS03A3008016 522 การพัฒนากังหันกระแสน้ำความเร็วต่ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 200 วัตต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 1,083,700 1 ม.ค.52 30 เม.ย.54 25 ส.ค.54 ภายนอก 2552 2554
SS03D3008017 523 ปัจจัยการเกิดวาบไฟตามผิวของพวงลูกถ้วยติดตั้งอาร์คฮอร์นในสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ/ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 135,000 1 ม.ค.52 31 มี.ค.53 17 ก.พ.54 กฟผ.-มช. 2552 2554
SS03D3008013 516 การบำรุงรักษาตามแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบการกระตุ้นสนามแม่เหล็กโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนภูมิพล /โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 185,000 1 ก.พ.52 31 ก.ค.53 22 ก.พ.54 กฟผ.-มช. 2552 2554
SS03A3008056 518 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากขยะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 4,146,400 14 มี.ค.52 31 พ.ค.54 29 ก.ค.54 ภายนอก 2552 2554
SS03D3008059 526 การพัฒนากังหันกระแสน้ำแกนนอนเพื่อผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด 200 วัตต์ ฝ่ายบริการ 3 1,721,000 1 เม.ย.52 31 ธ.ค.53 30 พ.ค.54 ภายใน 2552 2554
SS03A3008066 534 การพัฒนาต้นแบบกังหันลมแกนตั้งขนาด 3 kW   โดยใช้ใบพัดชนิดใบเดี่ยวดัดโค้ง 360   องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 830,000 1 ก.ย.52 28 ก.พ.54 คบวน. กฟผ.ให้จัดทำเล่มเพื่อดำเนินการปิดโครงการ (ก.พ.54) ภายนอก 2552 2554
SS03A3008083 535 การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าที่ใช้เถ้าลอยที่มีปริมาณ Free lime สูง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 773,000 1 ก.พ.53 31 ต.ค.53 4 ก.ค.54 ภายนอก 2553 2554
SS03D3008067 536 การตรวจจับเสาไฟฟ้าแรงสูงจากลำดับวีดิทัศน์ทางอากาศ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 150,000 1 ก.ย.52 28 ก.พ.54 19 ก.ค.54 กฟผ.-มช. 2552 2554
SS03A3008074 803 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 3 1,501,000 1 พ.ย.52 31 ม.ค.54 14 มี.ค.54 ภายนอก 2552 2554
SS03A3008073 804 การศึกษากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองและการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 2,597,600 1 พ.ย.52 31 มี.ค.54 27 พ.ค.54 ภายนอก 2552 2554
SS03A3008086   การศึกษาพารามิเตอร์ท้องที่สำหรับการประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 2,059,000 1 มี.ค.53 31 ส.ค.54 25 พ.ย.54 ภายนอก 2553 2554
SS03D3008090   การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ความร้อนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 125,000 1 มิ.ย.53 31 พ.ค.54 1 มี.ค.54 กฟผ.-มช. 2553 2554
SS03A3008091   การศึกษาการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อจำกัดค่ากระแสลัดวงจรสำหรับระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวิธีการออปติไมเซชัน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 2,000,000 1 มิ.ย.53 31 พ.ค.54 30 พ.ย.54 ภายนอก 2553 2554
SS03A3008099   ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 2,719,500 1 ส.ค.53 31 ก.ค.54 10 ต.ค.54 ภายนอก 2553 2554
        Total 523,190,960            

research20