ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
SS03A3008064 532 การศึกษาปัจจัยและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการเสื่อมสภาพของฐานรากและเสาเข็มเหล็กสำหรับโครงสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในทะเล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 5,256,000 1 ส.ค.52 30 พ.ย.55 31 ม.ค.56 ภายนอก 2552 2556
SS03A3008085   การศึกษาเทคนิคการระเบิดแนวชั้นดินอ่อนเหมืองลิกไนต์แม่เมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 2,796,000 1 มี.ค.53 30 พ.ย.55 6 ก.พ.56 ภายนอก 2553 2556
SS03G3008093   การออกแบบและพัฒนา Swing Shaft รถขุดไฟฟ้า P&H 2100BL โดยใช้ระเบียบวิธี Finite Element ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ 1 1,871,700 1 ก.ค.53 31 ธ.ค.54 26 ธ.ค.56 ภายใน 2553 2556
SS03A3008100   การศึกษาธรณีฟิสิกส์แบบบูรณาการของรอยเลื่อนต่างๆ ในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 6,613,500 1 ต.ค.53 30 ก.ย.55 16 ก.ค.56 ภายนอก 2553 2556
SS03A3008102   การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงประสิทธิภาพสูง โดยใช้สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์โครงสร้าง D-D-p-A ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 2,244,500 1 พ.ย.53 30 เม.ย.56 12 ก.ค.56 ภายนอก 2553 2556
SS03D3008108   การศึกษาผลกระทบจากภาวะชั่วครู่ขณะสวิตชิงชุดตัวเก็บประจุในระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ กรณีศึกษา : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 3 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 119,000 1 มี.ค.54 31 ต.ค.55 22 เม.ย.56 กฟผ.-มช. 2554 2556
SS03A3008109   การประเมินความเหมาะสมของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกและการทดแทนของพืชในป่าปลูกเพื่อฟื้นฟูที่ดินบริเวณเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 1,915,000 1 พ.ค.54 31 ต.ค.55 28 ม.ค.56 ภายนอก 2554 2556
SS03A3008111   การออกแบบและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็กพลังงานน้ำวนอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 2,729,000 1 พ.ค.54 30 เม.ย.56 19 ก.ค.56 ภายนอก 2554 2556
SS03A3008112   การศึกษาการนำกลับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นมาใช้ใหม่แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 3,568,000 1 พ.ค.54 30 เม.ย.56 12 ก.ค.56 ภายนอก 2554 2556
SS03D3008113   การศึกษาการกระจายตัวของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยใช้แบบจำลองการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 148,000 1 พ.ค.54 30เม.ย.56 26 ธ.ค.56 กฟผ.-มช. 2554 2556
SS03A3008114   การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเชื่อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 1 9,700,000 1 ก.ค.54 30 มิ.ย.56 9 พ.ย.56 ภายนอก 2554 2556
SS03A3008118   การพัฒนาโปรแกรมบน MATLAB® สำหรับการเฝ้าสังเกตการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า (แบบโหลดคงที่) โดยการตรวจวัดการใช้กำลังไฟฟ้า ณ จุดที่พลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 1,951,000 1 ส.ค.54 31 ส.ค.56 7 พ.ย.56 ภายนอก 2554 2556
SS03A3008121   การพัฒนาสมบัติวัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 3 6,204,000 1 ส.ค.54 31 ก.ค.56 21 ต.ค.56 ภายนอก 2554 2556
SS03A3008126   การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า : กรณีศึกษาผลตอบแทนและการเยียวยาของ กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 6,427,100 1 พ.ย.54 31 ต.ค.56 29 พ.ย.56 ภายนอก 2554 2556
SS03D3008130   ความสัมพันธ์ของระยะช่องว่างอากาศในรูระเบิดต่อแรงสั่นสะเทือนของผิวดินที่เหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 ก.พ.55 31 มี.ค.56 13 พ.ย.56 กฟผ.-มช. 2555 2556
SS03D3008131   การศึกษาสาเหตุการสั่นสะเทือนทางกลในโรงไฟฟ้าพลังน้ำยูนิตที่หนึ่งโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิริกิติ์ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 75,000 1 ก.พ.55 30 มิ.ย.55 22 เม.ย.56 กฟผ.-มช. 2555 2556
SS03A3008139   การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยการถอดและประกอบ Tie rod ของ SIEMENS V94.3A rotor จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 437,300 1 พ.ค.55 31 ม.ค.56 3 เม.ย.56 ภายนอก 2555 2556
SS03A3008144   การจัดทำแผนที่นำทางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 4,585,000 1 มิ.ย.55 31 พ.ค.56 23 ธ.ค.56 ภายนอก 2555 2556
        Total 56,840,100            

research20