ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
SS03A3008105   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ: ความสมานฉันท์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีบ้านเขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา (ระยะที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6 3,550,500 1 ม.ค.54 31 ธ.ค.56 11 มี.ค.57 ภายนอก 2554 2557
SS03A3008106   การพัฒนาแนวทางเลือกข้อมูลพยากรณ์ฝนระยะสั้น และการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 4 3,663,000 1 ม.ค.54 28 ก.พ.57 17 ก.ย.57 ภายนอก 2554 2557
SS03A3008110   การประมาณการมูลค่าระดับความเชื่อถือได้ที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้าประเทศไทยของผู้ใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 2,472,000 1 เม.ย.54 31 ก.ค.56 คบวน. กฟผ.ให้จัดทำเล่มเพื่อดำเนินการปิดโครงการ (28 พ.ค.57) ภายนอก 2554 2557
SS03A3008115   การประเมินอายุกำเนิดรอยร้าวและอายุการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจาก Thermal Fatigue ในถังพักไอของหม้อน้ำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1,899,000 1 มิ.ย.54 30 มิ.ย.57 17 ก.ย.57 ภายนอก 2554 2557
SS03A3008116   การออกแบบและพัฒนากังหันน้ำอาศัยการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 1,441,900 1 ก.ค.54 30 มิ.ย.56 25 มิ.ย.57 ภายนอก 2554 2557
SS03D3008123   การวิเคราะห์แรงดันเกินเฟอร์โรเรโซแนนซ์ในหม้อแปลงแรงดันชนิดตัวเก็บประจุ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 160,000 1 ก.ย.54 31 พ.ค.56 6 มี.ค.57 กฟผ.-มช. 2554 2557
SS03A3008124   การเพิ่มมูลค่าของ Leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 4,946,000 1 ต.ค.54 31 ก.ค.57 1 ก.ย.57 ภายนอก 2554 2557
SS03A3008125   การศึกษาการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 7,188,000 1 ต.ค.54 31 พ.ค.56 31 ม.ค.57 ภายนอก 2554 2557
SS03A3008127   การพัฒนาโปรแกรมประเมินสมรรถนะของสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 3,414,500 1 ม.ค.55 31 ธ.ค.56 3 มี.ค.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008128   การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจโดยใช้สนามแม่เหล็กถาวร สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 6 4,585,500 1 ก.พ.55 30 มิ.ย.57 17 ก.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008132   การศึกษาศักยภาพและการจัดทำต้นแบบการใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 3,256,000 1 มี.ค.55 31 พ.ค.56 12 มิ.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03D3008133   การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการทำนายระดับเสียงจากเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 5 180,000 1 เม.ย.55 30 ก.ย.56 6 มี.ค.57 กฟผ.-มช. 2555 2557
SS03D3008134   อิทธิพลของตัวกำเนิดวอร์เทกส์ต่อพฤติกรรมการไหลของแก๊สที่มีอนุภาคฝุ่นเถ้าลอย ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 เม.ย.55 30 ก.ย.56 6 มี.ค.57 กฟผ.-มช. 2555 2557
SS03D3008136   การพัฒนาแบบจำลองในการวิเคราะห์สมรรถนะโรงไฟฟ้าถ่านหิน ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 180,000 1 เม.ย.55 30 ก.ย.56 7 มี.ค.57 กฟผ.-มช. 2555 2557
SS03A3008138   การจัดกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อการวางแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1,800,000 1 พ.ค.55 31 ก.ค.56 คบวน. กฟผ.ให้จัดทำเล่มเพื่อดำเนินการปิดโครงการ (18 ก.ย.57) ภายนอก 2555 2557
SS03A3008141   การปรับปรุงและพัฒนางานประเมินผลโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 7,535,000 1 มิ.ย.55 31 พ.ค.57 1 ก.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008142   การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand response : กรณีศึกษาภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 8,608,800 1 มิ.ย.55 31 พ.ค.57 3 พ.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008143   การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 9,025,000 1 มิ.ย.55 31 พ.ค.57 3 พ.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008145   การพัฒนาโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบางสำหรับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3 2,170,700 1 ก.ค.55 31 ธ.ค.56 12 มิ.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008146   การพัฒนาสารเคลือบกระจกกรองแสงเพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุอินทรีย์จำพวกโพลีไทโอฟีน                          ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ                         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1,031,800 1 ส.ค.55 30 เม.ย.57 25 ส.ค.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008149   การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุดูดซับก๊าซเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 2,440,300 1 ก.ย.55 31 ส.ค.57 10 พ.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008153   การพัฒนาแนวทางการจัดการกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,742,500 1 ต.ค.55 30 ก.ย.56 7 ก.พ.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008154   การพัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,431,700 1 ต.ค.55 30 ก.ย.56 12 มิ.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008155   การพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการระบาดวิทยาภาคประชาชน สำหรับชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,429,400 1 ต.ค.55 31 มี.ค.57 30 มิ.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008156   การจัดการสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,215,000 1 ต.ค.55 30 ก.ย.56 18 ส.ค.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008157   การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,345,500 1 ต.ค.55 31 ธ.ค.56 28 พ.ค.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008158   การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างยั่งยืน เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,073,500 1 ต.ค.55 31 ธ.ค.56 2 มิ.ย.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008159   การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาบ้านปลาและฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 6,474,700 1 พ.ย.55 30 เม.ย.57 13 ส.ค.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008160   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารสำหรับระบบ BIM (ขั้นที่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 1,863,500 1 พ.ย.55 30 เม.ย.57 16 ก.ค.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008161   การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีความหนาไม่เกิน 2 เซนติเมตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 1 3,596,400 1 พ.ย.55 30 ก.ย.57 15 ธ.ค.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008163   การพัฒนารูปแบบการวางรากสายดินที่เหมาะสมของเสาส่งไฟฟ้า โดยคุณลักษณะทางอิมพัลส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 7,304,000 1 ธ.ค.55 31 ก.ค.57 28 ส.ค.57 ภายนอก 2555 2557
SS03A3008165   การพัฒนาสูตรผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร่วมกับเอฟจีดียิปซัมและวัสดุปอซโซลาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 5 1,347,600 1 ม.ค.56 30 มิ.ย.57 17 ก.ย.57 ภายนอก 2556 2557
SS03A3008168   การพัฒนาสูตรอาหารปลาและเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อสร้างอาชีพในชุมชน รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 3,000,000 1 ม.ค.56 31 ธ.ค.57 3 พ.ย.57 ภายนอก 2556 2557
SS03D3008171   การลดการปนเปื้อนของซัลเฟตในน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะโดยใช้ดินเหนียวสีแดงเป็นวัสดุปิดคลุม ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 155,000 1 ก.พ.56 31 พ.ค.57 29 ก.ค.57 กฟผ.-มช. 2556 2557
SS03A3008172   การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 5,163,380 1 เม.ย.56 30 มิ.ย.57 17 ก.ย.57 ภายนอก 2556 2557
SS03A3008183   การประเมินศักยภาพก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหินเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 10,491,000 1 ก.ย.56 31 ส.ค.57 12 พ.ย.57 ภายนอก 2556 2557
SS03A3008187   การออกแบบเชิงรายละเอียดและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนำร่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 4,842,000 1 ต.ค.56 30 ก.ย.57 24 ธ.ค.57 ภายนอก 2556 2557
        Total 122,223,180            

research20