ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
SS03A3008061 528 การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 10,672,800 1 มิ.ย.52 30 ก.ย.57 17 ก.พ.58 ภายนอก 2552 2558
SS03A3008122   การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครงสร้างหอหล่อเย็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 2,817,800 1 ก.ย.54 28 ก.พ.58 4 มิ.ย.58 ภายนอก 2554 2558
SS03A3008129   การออกแบบสร้างและทดสอบ Axial Turbine ขนาด 250 กิโลวัตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 6,353,500 1 ก.พ.55 31 มี.ค.58 9 ก.ค.58 ภายนอก 2555 2558
SS03F3008147   การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบท่อขด เขื่อนศรีนครินทร์ 6 1,680,000 1 ส.ค.55 30 เม.ย.57 27 เม.ย.58 ภายใน 2555 2558
SS03N3008152   พัฒนาต้นแบบระบบ Static Excitation Control แบบ Redundant ใช้งานที่โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า 1 12,285,000 1 ก.ย.55 30 ส.ค.57 17 ก.พ.58 ภายใน 2555 2558
SS03A3008162   การพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อไอน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 2,643,000 1 ธ.ค.55 30 พ.ย.57 9 ก.พ.58 ภายนอก 2555 2558
SS03A3008170   การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าที่ใช้เถ้าลอยที่มีปริมาณ Free lime และ SO3 สูง และการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของถ่านหินและเถ้าลอย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 1,763,000 1 ก.พ.56 31 ม.ค.58 27 เม.ย.58 ภายนอก 2556 2558
SS03A3008180   การศึกษาทัศนคติของประชาชนในอำเภอหัวไทรที่มีต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  5 1,963,500 1 ส.ค.56 30 ก.ย.57 20 ม.ค.58 ภายนอก 2556 2558
SS03D3008181   การวิเคราะห์ความเสียหายของล้อเครื่องตักถ่านหินลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 172,000 1 ส.ค.56 31 พ.ค.58 11 ส.ค.58 กฟผ.-มช. 2556 2558
SS03A3008184   การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่ของเครื่องโม่ถ่านหินเหมืองแม่เมาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 1,661,450 1 ต.ค.56 31 มี.ค.58 4 มิ.ย.58 ภายนอก 2556 2558
SS03A3008182   การพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำ สำหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 3,111,400 1 ก.ย.56 31 มี.ค.58 8 มิ.ย.58 ภายนอก 2556 2558
SS03A3008189   การศึกษามาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำและข้อกำหนดวิธีความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการปฎิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 5,975,800 1 ม.ค.57 30 มิ.ย.58 27 ส.ค.58 ภายนอก 2556 2558
SS03A3008197   ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 5,210,000 1 ธ.ค.56 31 ธ.ค.57 27 เม.ย.58 ภายนอก 2556 2558
SS03A3008203   การศึกษาและประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 6 3,015,800 1 เม.ย.57 31 มี.ค.58 2 มิ.ย.58 ภายนอก 2557 2558
SS03A3008206   กลไกการวิบัติและการรักษาเสถียรภาพของการขุดตัดฐานลาดชันที่มีแนวรอยเลื่อน ณ ผนังบ่อเหมืองพื้นที่ 4.1 โดยใช้หมุดสลักและคันหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4,607,500 1 ก.ค.57 30 ก.ย.58 4 ธ.ค.58 ภายนอก 2557 2558
SS03D3008214   การประเมินอายุการใช้งานของแปรงถ่านภายในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการวางแผนที่เหมาะสมที่สุดกับการบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 ส.ค.57 31 ก.ค.58 30 ต.ค.58 กฟผ.-มช. 2557 2558
SS03A3008221   การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการบินของเฮลิคอปเตอร์ในการตรวจสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 796,100 1 พ.ย.57 31 ต.ค.58 3 ธ.ค.58 ภายนอก 2557 2558
SS03A3008231   การศึกษาทัศนคติด้านผลลัพธ์ทางสังคมที่มีต่อโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 6,600,000 1 เม.ย.58 31 มี.ค.59 25 ธ.ค58 ภายนอก 2558 2558
        Total 71,528,650            

research20