อจพ. จัดประชุมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2558                      

     คบวน. กฟผ.อนุมัติ 3 โครงการ เป็นเงิน 8.4 ล้านบาท

     คบวน.กฟผ. อนุมัติ 2 โครงการวิจัย เป็นเงิน 6.2 ล้านบาท

     คบวน.กฟผ. อนุมัติ 2 โครงการวิจัย เป็นเงิน 27.7 ล้านบาท

     คบวน.กฟผ. อนุมัติ 1 โครงการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า

     ช.อจพ. ร่วมงานแถลงข่าวกับ วช. หลัง กฟผ. คว้า 7 รางวัลจากงาน “43 rd International Exhibition of Invention of Geneva” ณ กรุงเจนีวา

     สมาพันธรัฐสวิส

     โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สกว. ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา จัดสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน”

     คบวน.กฟผ. อนุมัติ 1 โครงการวิจัย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และหรือลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า และด้านการป้องกันและลดผลกระทบ

     ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า

     อจพ. จัดสัมมนา EGAT R&D Forum 2015 เพื่อแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคม

     กฟผ. สนับสนุน “การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ RDC 2015” ทีม SOIL คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก

     IDC Robocon 2015 ณ ประเทศสิงค์โปร์

     คบวน.กฟผ. อนุมัติ 1 โครงการวิจัย ด้านการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า

     คบวน.กฟผ. อนุมัติ 4 โครงการวิจัย รวม 259.5 ล้านบาท

     ชผน. และ อจพ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก องค์การเพื่อการแลกเปลี่ยนการวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้านานาชาติ หรือ International Electric Research

     Exchange (IERE)

     อจพ. จัดบรรยายพิเศษ “การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

     ชผน. พบผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2558

     ควบน.กฟผ. อนุมัติ 1 โครงการวิจัย จำนวน 2 ล้านบาท

     ควบน.กฟผ. อนุมัติ 1 โครงการวิจัย จำนวน 1.9 ล้านบาท

     อจพ. นำสมาชิกคณะนักประดิษฐ์ กฟผ. ร่วมงานแถลงข่าวกับ วช. หลังคว้า 10 รางวัล

     จากงาน “2015 Taipei Internationnal Show & Technomart (INST2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

     อจพ. ร่วมพิธีเปิดสถานีประจุไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     ควบน.กฟผ. อนุมัติ 3 โครงการวิจัย งบประมาณ 46.8 ล้านบาท

     อจพ. จัดงานประชุมวิชาการการเผยแพร่งานวิจัย 7 เรื่อง ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ.

     อจพ. ร่วมพิธีเปิดสถานีประจุไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     อจพ. ร่วมเป็นพยานในการส่งมอบ WTU เพื่อใช้ในระบบ SCADA โทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์

     อจพ. เยี่ยมชม บริษัท SRI และ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เพื่อประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการวิจัย

     ช.อจพ. นำนักวิจัย กฟผ. ร่วมงานแถลงข่าวกับ วช. หลังคว้า 2 รางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair 2015

research20