• ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 1 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

-  คบวน. กฟผ. อนุมัติโครงการวิจัย “โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” จำนวน 720 ล้านบาท

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

- อจพ. จัดประชุม “อจพ. พบ ผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2559”

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

-  คบวน. กฟผ. อนุมัติทุนวิจัย “การพัฒนา Oxidation Air System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-11”

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

             - คบวน. กฟผ. อนุมัติ 3 โครงการวิจัย งบประมาณ 24.2 ล้านบาท

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 5 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

 -  อจพ. เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอพลัส พาวเวอร์ จำกัด

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 6 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

 -  กฟผ. - โรงงานยาสูบ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานวิจัยและพัฒนา

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 7 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

 -  คบวน. กฟผ. อนุมัติงบประมาณ 9.1 ล้านบาทขับเคลื่อน 3 โครงการวิจัย

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 8 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 -  อจพ. ร่วมงานประชุมสัมมนาเผยแพร่โครงการวิจัย กฟผ. – สวทช.

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 9 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 -  อจพ. จัดพิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ.

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 10 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 -  วช. จัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 11 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 -  คบวน. กฟผ. อนุมัติงบประมาณ 1.1 ล้านบาท

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 12 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

  - อจพ. ร่วมงานสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2”

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 13 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 -  คบวน. กฟผ. อนุมัติงบประมาณ 24.7 ล้านบาท

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 14 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 -  อจพ. จัดงาน EGAT R&D FORUM 2016

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 15 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

- คบวน. กฟผ. อนุมัติโครงการ กฟผ.– มช.จำนวน 1 โครงการ

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 16 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

- คบวน. กฟผ. ผลักดัน 4 โครงการวิจัย อนุมัติงบประมาณ 2.9 ล้านบาท

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 17 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

- อจพ. ร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ : IDC ROBOCON 2016

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 18 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

- กฟผ. ขยายผลงานวิจัย นำระบบ Static Excitation Control ไปใช้งานจริงที่ โรงไฟฟ้า กฟผ.

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 19 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

           - อจพ. จัดบรรยายเผยแพร่ผลงานวิจัยการพัฒนาเครื่องมือวัดในการออกแบบการจัดวาง Capacitor Bank และ CorrectiveMaintenance Shunt Capacitor จากค่า Capacitance ของ Capacitor Unit

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 20 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

- คบวน. กฟผ. อนุมัติโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการเก็บกลับคืนเซโนสเฟียร์จากเถ้าลอยที่มีแคลเซียมสูง

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 21 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

- คบวน. กฟผ. อนุมัติ 3 โครงการวิจัย งบประมาณ 16 ล้านบาท

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 22 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

- คบวน. กฟผ. อนุมัติ 2 โครงการวิจัย งบประมาณ 23 ล้านบาท

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 23 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

          - ผลงานวิจัยเถ้าลอย กฟผ. พบว่าเถ้าลอยที่มีค่า Free lime สูงกว่าร้อยละ ๓ สามานำไปใช้ได้ในงานคอนกรีต

 •   ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 24 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

           - กฟผ. – กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 •   ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 25 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

           - อจพ. จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 เผยแพร่ 6 ผลงานวิจัยและพัฒนา กฟผ.

 •   ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 26 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

           คบวน. กฟผ. ครั้งที่ 11/2559 อนุมัติโครงการวิจัย กฟผ.-มช. งบประมาณ 2 แสนบาท

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 27 วันที่ 13 ธันวาคม 2559

- หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความหนาไม่เกิน 2 เซนติเมตร นวัตกรรมส่งเสริมการบำรุงไฟฟ้า กฟผ.

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 10 ฉบับที่ 28 วันที่ 26 ธันวาคม 2559

           - กฟผ. ผลักดันงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ

research20