ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
SS03A3008169   การวิจัยการใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 7,590,300 1 ม.ค.56 31 ธ.ค.58 9 มี.ค.59 ภายนอก 2556 2559
SS03B3008173   การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าสำหรับการวางแผนระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. : การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัว ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 1 1,800,000 1 เม.ย.56 31 มี.ค.58 16 พ.ค.59 ภายใน 2556 2559
SS03A3008178   การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ตวามเร็วลมล่วงหน้าระยะสั้นกรณีศึกษาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 3,167,300 1 ก.ค.56 29 ก.พ.59 8 มิ.ย.59 ภายนอก 2556 2559
SS03E3008185   โครงการพัฒนาระบบแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ข้อมูลลมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า : กรณีศึกษาในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 5 3,873,600 1 ม.ค.57 29 ก.พ.59 1 มิ.ย59 ภายใน 2556 2559
SS03A3008188   การสร้างตัวควบคุมอินพุตเอาต์พุตทั่วไปและซอฟต์แวร์เกตเวย์ สำหรับระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยมาตรฐาน IEC61850 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 4,926,074 1 ต.ค.56 30 ก.ย.58 18 มี.ค.59 ภายนอก 2556 2559
SS03A3008186   การศึกษาการใช้เถ้าก้นเตาเพื่อใช้เป็นวัสดุบ่มภายในสำหรับคอนกรีต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 2,780,000 1 ต.ค.56 31 มี.ค.59 2 ส.ค.59 ภายนอก 2556 2559
SS03A3008194   พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์และโปรแกรมสำหรับการวางแผนการผลิตรายเดือนสำหรับ กฟผ. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 1,866,000 1 ธ.ค.56 29 ก.พ.59 24 ส.ค.59 ภายนอก 2556 2559
SS03A3008193   การพัฒนาเครื่องมือวัด ออกแบบการจัดวาง Capacitor Bank และ Corrective Maintenance Shunt Capacitor จากค่า Capacitance ของ Capacitor Unit สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1 1,606,500 1 ม.ค.57 31 มี.ค.59 6 มิ.ย.59 ภายนอก 2556 2559
SS03A3008198   การประยุกต์ใช้กำแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทานเป็นโครงสร้างกันดินในงานเหมืองแม่เมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 6,726,300 1 ม.ค.57 31 ธ.ค.58 9 มี.ค.59 ภายนอก 2556 2559
SS03A3008207   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเลือกรูปแบบการจัดเรียงบัสของสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยคำนึงถึงความเชื่อถือได้และความคุ้มค่าทางการเงิน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 2,195,900 1 ส.ค.57 31 ม.ค.59 11 เม.ย.59 ภายนอก 2557 2559
SS03D3008210   การวิเคราะห์ความเค้นของท่อผนังเตาของหม้อน้ำในโรงไฟฟ้าถ่านหินช่วงที่มีการกำจัดขี้เถ้า ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 ส.ค.57 30 เม.ย.59 1 ก.ค.59 กฟผ.-มช. 2557 2559
SS03A3008212   การศึกษาทุนสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 6,703,600 1 ส.ค.57 31 ม.ค.59 29 ก.พ.59 ภายนอก 2557 2559
SS03A3008215   การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะฮั่งแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 2,165,380 1 ก.ย.57 28 ก.พ.59 16 พ.ค.59 ภายนอก 2557 2559
SS03A3008217   การศึกษารูปแบบและต้นทุนเบื้องต้นในการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำกร่อยสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงและโรงไฟฟ้าจะนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 3,788,600 1 ก.ย.57 30 เม.ย.59 26 ก.ค.59 ภายนอก 2557 2559
SS03A3008220   การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับโครงการ IPPS สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 3,479,300 1 พ.ย.57 29 ก.พ.59 16 พ.ค.59 ภายนอก 2557 2559
SS03A3008225   การเพิ่มสมรรถนะของระบบวิเคราะห์เหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติของ กฟผ. ด้วยเทคนิคการรู้จำรูปแบบและการคิดผลของความเหนี่ยวนำร่วมระหว่างวงจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 4,617,200 1 ม.ค.58 31 ธ.ค.58 9 มี.ค.59 ภายนอก 2557 2559
SS03A3008205   การพัฒนาแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ความเครียดทางไฟฟ้าและการประสานสัมพันธ์ฉนวนของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 3,351,900 1 ก.ค.57 30 มิ.ย.59 5 ก.ย.59 ภายนอก 2557 2559
SS03A3008232    การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ โดยใช้ความร้อนจากก๊าซไอเสียในการขับเคลื่อน  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,743,650   1 เม.ย.58  31 ก.ค.59 23 ก.ย.59  ภายนอก  2558  2559
SS03A3008179   การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ.-แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 5 2,964,900 1 ก.ค.56 31 ธ.ค.58 10 ต.ค.59 ภายนอก 2556 2559
SS03A3008211   การศึกษาเบื้องต้นเพื่อออกแบบและปรับปรุงระบบกรองอากาศด้านทางเข้ากังหันก๊าซและการวิเคราะห์แก้ปัญหาทางด้านเสียงจากการทำงานของระบบป้อนอากาศของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 13,522,000 1 ก.ย.56 31 ก.ค.59 6 ธ.ค.59 ภายนอก 2557 2559
SS03A3008218   การพัฒนาสารเคลือบเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอของฉนวนกันความร้อนเซรามิกในห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 5,450,000 1 ก.ย.57 31 ส.ค.59 6 ธ.ค.59 ภายนอก 2557 2559
        Total 85,043,744            

research20