ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F 
ลำดับที่ IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
1 SS03A3008199  
 • การพัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับงานวางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการใช้ประเภทเชื้อเพลิง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 1,704,720 1 ม.ค.57 30 มิ.ย.59 14 ก.พ.60 ภายนอก 2556 2560
2 SS03A3008200  
 • การพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมของลุ่มน้ำแม่กลอง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
4 2,438,862 1 ก.พ.57 31 ม.ค.59 15 ส.ค.60 ภายนอก 2556 2560
3 SS03D3008209  
 • การจำลองและการควบคุมระบบทางเดินก๊าซไอเสียเพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ
 • ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช.
4 200,000 1 ส.ค.57 30 มิ.ย.59 1 เม.ย.60 กฟผ.-มช. 2557 2560
4 SS03A3008216  
 • การศึกษารอยเลื่อนและระดับภัยแผ่นดินไหวของที่ราบสูงโคราชแบบบูรณาการ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 4,888,000 1 ก.ย.57 28 ก.พ.60 8 ส.ค.60 ภายนอก 2557 2560
5 SS03A3008219  
 • การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยนำผลของการทำ Low Speed Balance มาปรับสมดุลค่า Vibration ของเครื่อง Gas Turbine ที่สภาวะการเดินเครื่องปกติ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
4 2,352,400 1 ต.ค.57 30 ก.ย.59 20 มี.ค.60 ภายนอก 2557 2560
6 SS03A3008222  
 • การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อลด Dissolved Oxygen ในน้ำบริสุทธิ์ด้วยวิธี Electrophotocatalysis
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
4 5,109,400 1 ม.ค.58 31 ธ.ค.59 20 มี.ค.60 ภายนอก 2557 2560
7 SS03A3008223  
 • การพัฒนากังหันลมแนวตั้งที่สามารถหมุนได้ด้วยตัวเองเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3 1,770,000 1 ม.ค.58 30 มิ.ย.60 21 ก.ย.60 ภายนอก 2557 2560
8 SS03A3008227  
 • การศึกษาพฤติกรรมการเสียรูปของ Gas Turbine Casing ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น M๗๐๑Fด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 1,026,500 1 ก.พ.58 31 ม.ค.59 18 พ.ค.60 ภายนอก 2557 2560
9 SS03A3008226  
 • การใช้เถ้าลิกไนต์เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องเซรามิก
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
5 6,081,000 1 ก.พ.58 31 ม.ค.60 4 เม.ย.60 ภายนอก 2557 2560
10 SS03D3008230  
 • การจัดการเชิงความร้อนของระบบนำความร้อนทิ้งกลับคืนในโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเอฟจีดีและตัวอุ่นอากาศ
 • ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช.
4 125,000 1 เม.ย.58 31 มี.ค.59 28 มี.ค.60 กฟผ.-มช. 2558 2560
11 SS03A3008238  
 • การศึกษาทางชลศาสตร์เพื่อลดผลกระทบของตะกอนดินที่มีต่อการทำงานของระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 8,610,550 1 ส.ค.58 30 เม.ย.60 17 ก.ค.60 ภายนอก 2558 2560
12 SS03F3008243  
 • การออกแบบอุปกรณ์ระบายความร้อนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องกังหันก๊าซหน่วยที่ 3 โรงไฟฟ้าลานกระบือ
 • ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
4 852,530 1 ต.ค. 58 30 ก.ย.59 19 พ.ค.60 ภายใน 2558 2560
13 SS03A3008245  
 • การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการควบแน่นของไอน้ำเหนือหอหล่อเย็นด้วยเทคโนโลยีการคำนวนพลศาสตร์ของไหล
 • ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
5 1,975,050 1 ม.ค.59 30 มิ.ย.59 20 มี.ค.60 ภายนอก 2558 2560
14 SS03A3008246  
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการหาปริมาตรขุดขนดินหินปกคลุมและถ่านหินในเหมืองแม่เมาะโดยอากาศยานไร้นักบิน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 1,657,000 1 ม.ค.59 31 ธ.ค.59 8 พ.ค.60 ภายนอก 2558 2560
15 SS03D3008249  
 • การประมาณค่าสถานะและพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้ตัวกรองคาลมานแบบขยายที่มีเงื่อนไขบังคับ
 • ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช.
4 80,000 1 พ.ค.59 30 เม.ย.60 28 มี.ค.60 กฟผ.-มช. 2559 2560
16 SS03B3008252  
 • การศึกษาการใช้อากาศยานไร้นักบินในการทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ และแนวทางการนับจำนวนและหาความสูงต้นไม้
 • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 4,825,200 1 ก.ค.59 30 มิ.ย.60 21 ส.ค.60 ภายนอก 2559 2560
17 SS03D3008256  
 • การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าถ่านหิน
 • ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช.
4 93,000 2 ปี 2 ปี 24 เม.ย.60 กฟผ.-มช. 2559 2560
18 SS03B3008269  
 • การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลในการวางแผนโครงการย้ายและติดตั้งระบบสายพานลำเลียงถ่านหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะ
 • ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช.
4 80,000 1 ปี 1 ปี 26 ก.ย.60 กฟผ.-มช. 2559 2560
19 SS03D3008253  
 • ชุดกรองปลอดเชื้อต้นแบบสำหรับตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำดื่มภาคสนาม
 • ฝ่ายแพทย์และอนามัย
5 1,138,050 1 ก.ค.59 30 ก.ย.60 17 พ.ย.60 ภายใน 2559 2560
20 SS03A3008244  
 •  การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าเถ้าหนักด้วยการนำมาผลิตบล็อกมวลเบา
 •  เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
2,007,700  1 ม.ค.59  30 ส.ค.60  17 พ.ย.60   ภายนอก  2558 2560 
 21  SS03A3008239  
 •  การศึกษาผลกระทบจากการระบายน้ำในระบบหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าบางปะกงที่มีต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางน้ำในแม่น้ำบางปะกง
 •  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5 6,788,080   1 ก.ย.58 31 พ.ค.60  17 พ.ย.60   ภายนอก  2558  2560
 22  SS03A3008240  
 •  ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านระบบนิเวศทางทะเล คุณภาพน้ำ การประมงและภาวะเศรษฐกิจสังคมของชุมชนชายฝั่งทะเล จังหวัดตรัง
 •  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5 6,231,100   1 ก.ย.58  30 พ.ย.59  17 พ.ย.60 ภายนอก   2558 2560 
23 SS03A3008229  
 • การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการดูดซับไอปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5 5,828,000 1 มี.ค.58 31 ส.ค.60 14 ธ.ค.60 ภายนอก 2557 2560
24 SS03B3008250  
 • การศึกษาคุณภาพน้ำจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
5 2,886,100 1 มิ.ย.59 31 ก.ย.60 25 ธ.ค.60 ภายนอก 2559 2560
           Total 68,748,242            

research20