ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F

ลำดับที่ IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ
1 SS03D3008004 505 ออกแบบสวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้ระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ /โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 ธ.ค.51 21 ก.ย.52
2 SS03D3008005 506 ศึกษาการระบายความร้อนน้ำมันเกียร์บ๊อกในระบบสายพานโดยใช้ท่อความร้อน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทาง วิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 มิ.ย.51 22 ก.ย.51
3 SS03D3008006 507 วิเคราะห์แรงดันตกชั่วขณะ (Voltage Sag หรือ Dip) ที่เกิดขึ้น ในระบบไฟฟ้าที่มีผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ /โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 มิ.ย.51 24 ก.ย.51
4 -- 508 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการเผาไหม้ที่มีผลกระทบต่อการสะสมเถ้าภายในหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงถ่านหินบดละเอียด ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 มิ.ย.51 5 ม๊.ค.51
5 SS03D3008007 509 ประยุกต์ใช้ Ground Anchor เพื่อเสริมเสถียรภาพความลาดของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.49 30 ธ.ค.51 4 ก.ย.52
6 -- 511 ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ Sequential Event Records (SER) ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า 1 1,100,000 25 ก.ค.49 24 เม.ย.51 30 พ.ค.51
7 -- 512 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ Stationery Battery ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 305,000 25 ก.ค.49 24 ก.ค.50 22 มี.ค.50
8 SS03I3008010 513 วิจัยสภาพฉนวนที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าระยะที่ 2  โครงการศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบส่ง 4 550,000 1 ม.ค.49 31 ส.ค.51 22 ธ.ค.51
9 SS03I3008020 537 การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าโดยประยุกต์ใช้ระบบตรวจแนวสายส่งไฟฟ้าด้วยเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล โครงการศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบส่ง 1 6,300,000 1 ต.ค.49 30 ก.ย.51 5 มี.ค.52
10 -- 538 การพัฒนาต้นแบบ RTU ที่ใช้ IP Protocol ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 3,000,000 4 ม.ค.49 31 ธ.ค.50 39764
11 SS03I3008022 543 การพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์แสดงค่าวัดทางไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 482,000 1 ก.ค.49 30 มิ.ย.51 22 ธ.ค.51
12 -- 544 พัฒนาและผลิต Breaker Failure Relay ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 515,350 1 ม.ค.48 31 ธ.ค.50 3 มิ.ย.50
13 SS03A3008024 548 วิจัยเพื่อพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด 50 กิโลวัตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 13,524,000 21 พ.ย.49 20 ก.ย.52 15 ธ.ค.52
14 SS03F3008027 555 พัฒนาศักยภาพในการซ่อมอะไหล่เครื่อง Gas Turbine ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล 1 44,085,000 1 พ.ย.49 31 มี.ค.52 25 ก.ค.54
15 -- 557 การประยุกต์ใช้สมอยึดพื้นเพื่อเสริมเสถียรภาพความลาดของเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ 4 13,634,000 1 มิ.ย.49 31 ธ.ค.51 4 ก.ย.52
16 SS03E3008019 527 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังลมแกนดิ่ง ฝ่ายก่อสร้างพลังน้ำ 3 6,445,460 1 มิ.ย50 28 ก.พ.53 12 ม.ค.54
17 SS03E3008028 559 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ฝ่ายก่อสร้างพลังน้ำ 3 20,786,120 1 ก.ค.50 30 เม.ย.54 3 ต.ค.54
18 SS03E3008055 560 การพัฒนาเพื่อเพิ่มพลังไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 1     เมกะวัตต์ โดยใช้ระบบตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า 3 233,867,000 1 ก.ค.50 31 ธ.ค.53 30 พ.ค.54
19 SS03E3008029 561 การศึกษาศักยภาพและผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดใหญ่     (เมกะวัตต์) ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า 3 124,284,000 1 ก.ค.50 30 ก.ย.53 21 ก.ค.54
20 SS03A3008030 562 การพัฒนาโปรแกรมการประเมินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 2,413,840 1 ก.ค.50 31 ธ.ค.51 19 ม.ค.52
21 SS03A3008031 563 การวิจัยการใช้สารเติมแต่ง (Additive) ร่วมกับทะลายปาล์มสดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 5,212,100 1 ก.ค.50 31 ธ.ค.52 4 ม.ค.53
22 SS03A3008033 565 การทำนาย Probable Maximum Flood (PMF)โดยใช้เขื่อนภูมิพลเป็นต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 1,083,000 1 ก.ค.50 30 มิ.ย.52 7 เม.ย.52
23 SS03A3008032 564 การวิจัยเพื่อจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาระยะยาวสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 2,461,470 1 ก.ค.50 30 มิ.ย.51 22 ก.ย.51
24 SS03A3008034 568 การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 4 2,444,750 1 ก.ค.50 31 มี.ค.52 7 ก.ย.52
25 SS03D3008025 553 ผลกระทบจากแรงดึงสายพานต่อการกระจายความเค้นของเพลามู่เล่ตัวขับสายพานลำเลียงลิกไนต์ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทาง วิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ส.ค.50 31 ต.ค.52 29 ก.ย.52
26 SS03D3008026 554 การเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในแหล่งน้ำท้ายเขื่อนโดยใช้พืชน้ำ ฝ่ายแพทย์และอนามัย 5 2,333,300 3 ก.ย.50 31 ธ.ค.52 16 มี.ค.53
27 SS03A3008058 569 การพัฒนาวัสดุประสานร่วมปูนซีเมนต์ ผงฝุ่นหิน และเถ้าลอย โดยใช้เถ้าลอยแม่เมาะที่มีปริมาณ Free lime ต่างๆ กัน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 2,400,000 1 พ.ย.50 30 มิ.ย.52 4 ก.ย.52
28 SS03A3008040 581 การพัฒนาการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ เพื่อประเมินการทำหน้าที่การป้องกันความร้อนของ TBC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 7,535,000 1 พ.ย.50 31 ก.ค.54 10 ต.ค.54
29 SS03D3008044 588 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องเติมอากาศโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดสอบแบบกระแทก ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 มค. 51 31 ธ.ค.52 1 ก.ค.52
30 SS03A3008045 589 การผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 1,287,000 1 มค. 51 31 ธ.ค.52 17 มี.ค.53
31 SS03A3008046 590 การศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง : ลำตะคอง อ่าวไผ่ และแหลมพรหมเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 478,000 1 มค. 51 31 ส.ค.51 9 ม.ค.52
32 SS03A3008047 591 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์ของเครื่องกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าน้ำพอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 2,720,000 1 มค. 51 31 มิ.ย.52 7 ก.ย.52
33 SS03A3008048 592 การพัฒนา Dynamic Rule Curves ของระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 4 848,350 1 ก.พ.51 31 ม.ค.53 4 พ.ค.53
34 SS03A3008049 593 การพัฒนากระบวนการใช้และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เฟสที่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 1,811,000 1 ก.พ.51 30 เม.ย.52 12 มิ.ย.52
35 SS03A3008081 570 โครงการนำร่องสาธิตการแก้ไขปัญหาหลุมขยะชุมชนเก่าโดยนำกลับมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 32,956,740 1 มี.ค.51 28 ก.พ.54 6 ก.ย.54
36 SS03A3008082 572 การพัฒนารูปแบบการใช้พลังงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบ้านในอนาคตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5 7,881,000 1 พ.ค.51 28 ก.พ.54 18 พ.ค.54
37 SS03A3008038 576 การวิจัยผลกระทบจากการหยุดการทำงานของห้องเย็นในช่วงความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดต่อคุณภาพอาหารที่เก็บรักษาในห้องเย็นที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 2,950,000 1 เม.ย.51 31 ธ.ค.52 4 พ.ค.53
38 SS03I3008039 579 การพัฒนา Micro-Controller RTU ที่ใช้กับระบบ LAN และ GPRS  ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 989,000 1 เม.ย.51 30 เม.ย.52 1 ก.ค.52
39 SS03I3008041 582 การพัฒนาต้นแบบ Dynamic Blackout Restoration Simulator ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 1,341,000 1 พ.ค.51 31 ต.ค.52 26 พ.ย.52
40 SS03A3008042 583 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนัก และเถ้าถ่านหินกองทิ้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 1,982,950 1 พ.ค.51 31 ม.ค.53 4 พ.ค.53
41 SS03A3008008 510 การประเมินสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 7,072,620 1 พ.ค.51 8 ต.ค.51 20 ธ.ค.51
42 SS03A3008021 541 การศึกษาพฤติกรรมการล้าและกลศาสตร์การแตกหักของผิวเชื่อมพอกของเหล็กกล้าผสมต่ำ AISI 4340 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ กรรมวิธีการเชื่อมมิก/แมกและกรรมวิธีการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 983,120 1 มิ.ย.51 31 พ.ค.53 20 ส.ค.53
43 SS03A3008014 520 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และรายงานผลเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าให้เป็นระบบอัตโนมัติ   โดยการแปลงและรวบรวมข้อมูลจากระบบบันทึกเหตุขัดข้องของ กฟผ. ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 6,439,900 1 มิ.ย.51 31 ส.ค.52 4 พ.ย.52
44 SS03A3008043 586 การพัฒนาระบบการสร้างเส้นทางการเคลี่อนที่และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 1 4,357,900 1 ก.ค.51 31 ธ.ค.53 31 มี.ค.54
45 SS03F3008050 597 การศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงระบบป้อนน้ำหินปูนในเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                        กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 1                                   ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 1,826,000 1 ก.ค.51 30 มิ.ย.52 16 ก.ย.52
46 SS03D3008068 599 การวิเคราะห์ภาวะชั่วครู่ขณะปลดสับชุดตัวเก็บประจุระบบแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.ค.51 28 ก.พ.54 คบวน. กฟผ.ให้จัดทำเล่มเพื่อดำเนินการปิดโครงการ (28 ต.ค.57)
47 SS03F3008002 501 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกังหันน้ำขนาดเล็กชนิดต่อตรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์ 3 7,784,500 1 ส.ค.51 31 มี.ค.53 22 ก.พ.54
48 SS03E3008054 508 การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสภาพน้ำมันของเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง 4 2,467,640 1 ต.ค.51 31 มี.ค.54 8 ก.ย.54
49 SS03A3008009 512 เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1: การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง เพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 1,830,000 1 ก.ย.51 28 ก.พ.53 9 มิ.ย.53
50 SS03A3008023 544 พัฒนาการวางแผนการผลิตไฟฟ้ารายวันและรายสัปดาห์ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 2,654,100 1 ก.ย.51 31 ส.ค.53 10 พ.ย.53
51 SS03A3008053 801 การพัฒนาขั้นตอนรายละเอียดในการเชื่อมวัสดุอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 8,862,000 1 ต.ค.51 30 ก.ย.54 15 ธ.ค.54
52 SS03A3008001 500 การพัฒนาตัวแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับงานวางแผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในกรณีที่มีการเสนอหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล 4 1,852,400 1 ธ.ค.51 28 ก.พ.54 20 พ.ค.54
53 SS03A3008003 502 การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน :   กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาไส และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สถาบันพระปกเกล้า 5 4,872,450 1 ม.ค.52 30 มิ.ย.53 30 ก.ค.53
54 SS03A3008015 521 การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อคำนวณค่าดัชนีสมรรถนะของสายส่งสำหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะของระบบสายส่งไฟฟ้า (ระยะที่ 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 718,000 1 ม.ค.52 30 มิ.ย.53 22 ก.ย.53
55 SS03A3008016 522 การพัฒนากังหันกระแสน้ำความเร็วต่ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 200 วัตต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 1,083,700 1 ม.ค.52 30 เม.ย.54 25 ส.ค.54
56 SS03D3008017 523 ปัจจัยการเกิดวาบไฟตามผิวของพวงลูกถ้วยติดตั้งอาร์คฮอร์นในสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ/ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 135,000 1 ม.ค.52 31 มี.ค.53 17 ก.พ.54
57 SS03A3008011 514 การศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 1,647,500 1 ก.พ.52 28 ก.พ.53 20 เม.ย.53
58 SS03A3008012 515 การประเมินความสำเร็จจากการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 5 4,505,300 1 ก.พ.52 31 ก.ค.53 11 ต.ค.53
59 SS03D3008013 516 การบำรุงรักษาตามแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบการกระตุ้นสนามแม่เหล็กโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนภูมิพล /โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 185,000 1 ก.พ.52 31 ก.ค.53 22 ก.พ.54
60 SS03A3008056 518 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากขยะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 4,146,400 14 มี.ค.52 31 พ.ค.54 29 ก.ค.54
61 SS03A3008057 525 การศึกษาวิธีการและทางเลือกที่เหมาะสมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CO2) รวมทั้ง SO2, NOx และฝุ่น ที่ปล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 2,618,000 16 มี.ค.52 15 ต.ค.52 2 ธ.ค.52
62 SS03D3008059 526 การพัฒนากังหันกระแสน้ำแกนนอนเพื่อผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด 200 วัตต์ ฝ่ายบริการ 3 1,721,000 1 เม.ย.52 31 ธ.ค.53 30 พ.ค.54
63 SS03A3008061 528 การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 10,672,800 1 มิ.ย.52 30 ก.ย.57 17 ก.พ.58
64 SS03A3008060 529 การพัฒนาฉนวนกันความร้อนเชรามิคสำหรับห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 4,000,000 1 มิ.ย.52 30 พ.ย.54 26 ม.ค.55
65 SS03A3008062 530 การพัฒนาประสิทธิภาพของ Semiconductor electrode และ Dye สำหรับ Dye-sensitized solar cell (DSSC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 4,100,000 1 ส.ค.52 30 เม.ย.55 16 ก.ค.55
66 SS03A3008063 531 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์ในอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 2,584,000 1 ส.ค.52 31 ม.ค.55 12 เม.ย.55
67 SS03A3008064 532 การศึกษาปัจจัยและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการเสื่อมสภาพของฐานรากและเสาเข็มเหล็กสำหรับโครงสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในทะเล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 5,256,000 1 ส.ค.52 30 พ.ย.55 31 ม.ค.56
68 SS03A3008065 533 การพัฒนาแบตเตอรี่ไอรอนโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กเป็นสารควบคุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 2,533,000 1 ก.ย.52 29 ก.พ.55 15 มิ.ย.55
69 SS03A3008066 534 การพัฒนาต้นแบบกังหันลมแกนตั้งขนาด 3 kW   โดยใช้ใบพัดชนิดใบเดี่ยวดัดโค้ง 360   องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 830,000 1 ก.ย.52 28 ก.พ.54 คบวน. กฟผ.ให้จัดทำเล่มเพื่อดำเนินการปิดโครงการ (ก.พ.54)
70 SS03A3008083 535 การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าที่ใช้เถ้าลอยที่มีปริมาณ Free lime สูง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 773,000 1 ก.พ.53 31 ต.ค.53 4 ก.ค.54
71 SS03D3008067 536 การตรวจจับเสาไฟฟ้าแรงสูงจากลำดับวีดิทัศน์ทางอากาศ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 150,000 1 ก.ย.52 28 ก.พ.54 19 ก.ค.54
72 SS03E3008072 538 การพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำร่วมกับระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำ ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ 3 8,040,000 1 พ.ย.52 31 ต.ค.54 8 มี.ค.55
73 SS03A3008071 539 การพัฒนากระบวนการใช้และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เฟสที่ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 2,568,000 1 พ.ย.52 31 มี.ค.55 13 มิ.ย.55
74 SS03A3008075 540 การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 3,010,700 1 ต.ค.52 31 ส.ค.53 7 ก.ย.53
75 SS03A3008074 803 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 3 1,501,000 1 พ.ย.52 31 ม.ค.54 14 มี.ค.54
76 SS03A3008073 804 การศึกษากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองและการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 2,597,600 1 พ.ย.52 31 มี.ค.54 27 พ.ค.54
77 SS03A3008084 506 การพัฒนารูปแบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้าด้วยวิธี RAM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 2,208,200 1 ม.ค.53 31 ธ.ค.54 21 ก.พ.55
78 SS03A3008076   การเพิ่มอายุการใช้งานของหัวฉีดเชื้อเพลิงและใบพัดกังหันด้วย เทคโนโลยีการเคลือบผิวแบบฟิล์มบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 8,050,000 1 ก.พ.53 30 ก.ย.55 20 ธ.ค.55
79 SS03A3008077   การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการแล่นประสานแบบเหนี่ยวนำสำหรับการเปลี่ยน Stellite Strip of Steam Turbine Blade มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 4,058,000 1 ก.พ.53 31 ม.ค.55 12 เม.ย.55
80 SS03A3008079   การพัฒนาและออกแบบ Cross Flow Turbine มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 7,607,000 1 ก.พ.53 29 ก.พ.55 15 มิ.ย.55
81 SS03D3008080   การพัฒนาการบำรุงรักษาแบบติดตามสภาพสำหรับเครื่องสูบน้ำหินปูนในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8-13 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.พ.53 31 ก.ค.55 16 ต.ค.55
82 SS03A3008085   การศึกษาเทคนิคการระเบิดแนวชั้นดินอ่อนเหมืองลิกไนต์แม่เมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 2,796,000 1 มี.ค.53 30 พ.ย.55 6 ก.พ.56
83 SS03A3008086   การศึกษาพารามิเตอร์ท้องที่สำหรับการประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 2,059,000 1 มี.ค.53 31 ส.ค.54 25 พ.ย.54
84 SS03A3008088   การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด 1 กิโลวัตต์จากพลังงานคลื่น มหาวิทยาลัยมหิดล 3 2,630,000 1 พ.ค.53 31 ต.ค.54 22 ก.พ.55
85 SS03A3008089   การพัฒนากระบวนการผลิตโซเดียมโบโรไฮไดร์เพื่อใช้ในการผลิตและกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 3,703,000 1 เม.ย.53 31 ก.ค.55 9 ต.ค.55
86 SS03D3008090   การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ความร้อนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 125,000 1 มิ.ย.53 31 พ.ค.54 1 มี.ค.54
87 SS03A3008091   การศึกษาการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อจำกัดค่ากระแสลัดวงจรสำหรับระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวิธีการออปติไมเซชัน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 2,000,000 1 มิ.ย.53 31 พ.ค.54 30 พ.ย.54
88 SS03A3008092   การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวัดและเปรียบเทียบความแตกต่างของเฟสเซอร์แรงดัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 2,880,000 1 มิ.ย.53 30 พ.ย.54 3 ก.พ.55
89 SS03G3008093   การออกแบบและพัฒนา Swing Shaft   รถขุดไฟฟ้า P&H 2100BL   โดยใช้ระเบียบวิธี Finite Element ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ 1 1,871,700 1 ก.ค.53 31 ธ.ค.54 26 ธ.ค.56
90 SS03A3008094   การวิจัยผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์   ออกไซด์ของไนโตรเจนและโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 3,693,500 1 ก.ค.53 31 ส.ค.55 30 ต.ค.55
91 SS03A3008095   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในธุรกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 5 1,717,000 1 ก.ค.53 30 ก.ย.54 16 มี.ค.55
92 SS03A3008096   การสำรวจศึกษารอยเลื่อนมีพลังการประเมินระดับอันตรายจากแผ่นดินไหวในพื้นภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 4,865,500 1 ส.ค.53 31 ต.ค.54 10 ม.ค.55
93 SS03D3008097   การควบคุมความชื้นของถ่านหินลิกไนต์เพื่อลดฝุ่นจากการทำเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 137,500 1 ก.ค.53 31 ธ.ค.54 16 มี.ค.55
94 SS03F3008098   การศึกษาและพัฒนาการควบคุมการหมุนเวียนของน้ำในหม้อไอน้ำเพื่อรักษาเสถียรภาพและประโยชน์สูงสุด กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 6,345,500 1 ก.ย.53 31 ธ.ค.54 17 พ.ค.55
95 SS03A3008099   ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 2,719,500 1 ส.ค.53 31 ก.ค.54 10 ต.ค.54
96 SS03A3008100   การศึกษาธรณีฟิสิกส์แบบบูรณาการของรอยเลื่อนต่างๆ ในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 6,613,500 1 ต.ค.53 30 ก.ย.55 16 ก.ค.56
97 SS03A3008101   การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมืองบริเวณ Area 4.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4,722,000 1 ต.ค.53 30 เม.ย.55 18 ก.ค.55
98 SS03A3008102   การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงประสิทธิภาพสูง โดยใช้สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์โครงสร้าง D-D-p-A                          ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ                         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 2,244,500 1 พ.ย.53 30 เม.ย.56 12 ก.ค.56
99 SS03D3008103   การวิเคราะห์การชำรุดของกล่องเกียร์เครื่องจักรโม่ถ่านโดยการตรวจสอบลักษณะอนุภาคในสารหล่อลื่น ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ต.ค.53 28 ก.พ.58  
100 SS03A3008104   การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 5,354,000 1 ธ.ค.53 30 ก.ย.55 27 พ.ย.55
101 SS03A3008105   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ: ความสมานฉันท์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีบ้านเขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา (ระยะที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6 3,550,500 1 ม.ค.54 31 ธ.ค.56 11 มี.ค.57
102 SS03A3008106   การพัฒนาแนวทางเลือกข้อมูลพยากรณ์ฝนระยะสั้น และการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 4 3,663,000 1 ม.ค.54 28 ก.พ.57 17 ก.ย.57
103 SS03D3008108   การศึกษาผลกระทบจากภาวะชั่วครู่ขณะสวิตชิงชุดตัวเก็บประจุในระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ กรณีศึกษา : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 3 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 119,000 1 มี.ค.54 31 ต.ค.55 22 เม.ย.56
104 SS03A3008109   การประเมินความเหมาะสมของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกและการทดแทนของพืชในป่าปลูกเพื่อฟื้นฟูที่ดินบริเวณเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 1,915,000 1 พ.ค.54 31 ต.ค.55 28 ม.ค.56
105 SS03A3008110   การประมาณการมูลค่าระดับความเชื่อถือได้ที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้าประเทศไทยของผู้ใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 2,472,000 1 เม.ย.54 31 ก.ค.56 คบวน. กฟผ.ให้จัดทำเล่มเพื่อดำเนินการปิดโครงการ (28 พ.ค.57)
106 SS03A3008111   การออกแบบและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็กพลังงานน้ำวนอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 2,729,000 1 พ.ค.54 30 เม.ย.56 19 ก.ค.56
107 SS03A3008112   การศึกษาการนำกลับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นมาใช้ใหม่แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 3,568,000 1 พ.ค.54 30 เม.ย.56 12 ก.ค.56
108 SS03D3008113   การศึกษาการกระจายตัวของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยใช้แบบจำลองการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 148,000 1 พ.ค.54 30เม.ย.56 26 ธ.ค.56
109 SS03A3008114   การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเชื่อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 1 9,700,000 1 ก.ค.54 30 มิ.ย.56 9 พ.ย.56
110 SS03A3008115   การประเมินอายุกำเนิดรอยร้าวและอายุการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจาก Thermal Fatigue ในถังพักไอของหม้อน้ำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1,899,000 1 มิ.ย.54 30 มิ.ย.57 17 ก.ย.57
111 SS03A3008116   การออกแบบและพัฒนากังหันน้ำอาศัยการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 1,441,900 1 ก.ค.54 30 มิ.ย.56 25 มิ.ย.57
112 SS03A3008118   การพัฒนาโปรแกรมบน MATLAB® สำหรับการเฝ้าสังเกตการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า (แบบโหลดคงที่) โดยการตรวจวัดการใช้กำลังไฟฟ้า ณ จุดที่พลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 1,951,000 1 ส.ค.54 31 ส.ค.56 7 พ.ย.56
113 SS03E3008119   การสร้างแบบจำลองสภาวะน้ำและไอน้ำในหม้อน้ำแบบสภาวะเปลี่ยนแปลง (Dynamic) ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม 4 8,309,600 1 ส.ค.54 31 ม.ค.59  
114 SS03A3008121   การพัฒนาสมบัติวัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 3 6,204,000 1 ส.ค.54 31 ก.ค.56 21 ต.ค.56
115 SS03A3008122   การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครงสร้างหอหล่อเย็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 2,817,800 1 ก.ย.54 28 ก.พ.58 4 มิ.ย.58
116 SS03D3008123   การวิเคราะห์แรงดันเกินเฟอร์โรเรโซแนนซ์ในหม้อแปลงแรงดันชนิดตัวเก็บประจุ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 160,000 1 ก.ย.54 31 พ.ค.56 6 มี.ค.57
117 SS03A3008124   การเพิ่มมูลค่าของ Leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 4,946,000 1 ต.ค.54 31 ก.ค.57 1 ก.ย.57
118 SS03A3008125   การศึกษาการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 7,188,000 1 ต.ค.54 31 พ.ค.56 31 ม.ค.57
119 SS03A3008126   การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า : กรณีศึกษาผลตอบแทนและการเยียวยาของ กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 6,427,100 1 พ.ย.54 31 ต.ค.56 29 พ.ย.56
120 SS03A3008127   การพัฒนาโปรแกรมประเมินสมรรถนะของสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 3,414,500 1 ม.ค.55 31 ธ.ค.56 3 มี.ค.57
121 SS03A3008128   การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจโดยใช้สนามแม่เหล็กถาวร สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 6 4,585,500 1 ก.พ.55 30 มิ.ย.57 17 ก.ย.57
122 SS03A3008129   การออกแบบสร้างและทดสอบ Axial Turbine ขนาด 250 กิโลวัตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 6,353,500 1 ก.พ.55 31 มี.ค.58 9 ก.ค.58
123 SS03D3008130   ความสัมพันธ์ของระยะช่องว่างอากาศในรูระเบิดต่อแรงสั่นสะเทือนของผิวดินที่เหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 ก.พ.55 31 มี.ค.56 13 พ.ย.56
124 SS03D3008131   การศึกษาสาเหตุการสั่นสะเทือนทางกลในโรงไฟฟ้าพลังน้ำยูนิตที่หนึ่งโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิริกิติ์ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 75,000 1 ก.พ.55 30 มิ.ย.55 22 เม.ย.56
125 SS03A3008132   การศึกษาศักยภาพและการจัดทำต้นแบบการใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 3,256,000 1 มี.ค.55 31 พ.ค.56 12 มิ.ย.57
126 SS03D3008133   การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการทำนายระดับเสียงจากเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 5 180,000 1 เม.ย.55 30 ก.ย.56 6 มี.ค.57
127 SS03D3008134   อิทธิพลของตัวกำเนิดวอร์เทกส์ต่อพฤติกรรมการไหลของแก๊สที่มีอนุภาคฝุ่นเถ้าลอย ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 เม.ย.55 30 ก.ย.56 6 มี.ค.57
128 SS03D3008135   การวิเคราะห์การกระจายตัวของฝุ่นละอองจากการทำเหมืองลิกไนต์แม่เมาะด้วยแบบจำลองคาลพัฟฟ์ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 5 150,000 1 เม.ย.55 30 มิ.ย.56 คบวน. กฟผ.ปิดโครงการไม่ต้องจัดทำเล่ม (มิ.ย.57)
129 SS03D3008136   การพัฒนาแบบจำลองในการวิเคราะห์สมรรถนะโรงไฟฟ้าถ่านหิน ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 180,000 1 เม.ย.55 30 ก.ย.56 7 มี.ค.57
130 SS03A3008137   การพัฒนากังหันลมชนิดแกนนอนขนาด 250 กิโลวัตต์ (ออกแบบความเร็วลมต่ำสำหรับประเทศไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 39,512,000 1 พ.ค.55 31 ธ.ค.59  
131 SS03A3008138   การจัดกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อการวางแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1,800,000 1 พ.ค.55 31 ก.ค.56 คบวน. กฟผ.ให้จัดทำเล่มเพื่อดำเนินการปิดโครงการ (18 ก.ย.57)
132 SS03A3008139   การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยการถอดและประกอบ Tie rod ของ SIEMENS V94.3A rotor จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 437,300 1 พ.ค.55 31 ม.ค.56 3 เม.ย.56
133 SS03A3008141   การปรับปรุงและพัฒนางานประเมินผลโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 7,535,000 1 มิ.ย.55 31 พ.ค.57 1 ก.ย.57
134 SS03A3008142   การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand response : กรณีศึกษาภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 8,608,800 1 มิ.ย.55 31 พ.ค.57 3 พ.ย.57
135 SS03A3008143   การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 9,025,000 1 มิ.ย.55 31 พ.ค.57 3 พ.ย.57
136 SS03A3008144   การจัดทำแผนที่นำทางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 4,585,000 1 มิ.ย.55 31 พ.ค.56 23 ธ.ค.56
137 SS03A3008145   การพัฒนาโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบางสำหรับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3 2,170,700 1 ก.ค.55 31 ธ.ค.56 12 มิ.ย.57
138 SS03A3008146   การพัฒนาสารเคลือบกระจกกรองแสงเพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุอินทรีย์จำพวกโพลีไทโอฟีน                          ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ                         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1,031,800 1 ส.ค.55 30 เม.ย.57 25 ส.ค.57
139 SS03F3008147   การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบท่อขด เขื่อนศรีนครินทร์ 6 1,680,000 1 ส.ค.55 30 เม.ย.57 27 เม.ย.58
140 SS03A3008149   การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุดูดซับก๊าซเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 2,440,300 1 ก.ย.55 31 ส.ค.57 10 พ.ย.57
141 SS03N3008152   พัฒนาต้นแบบระบบ Static Excitation Control แบบ Redundant ใช้งานที่โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า 1 12,285,000 1 ก.ย.55 30 ส.ค.57 17 ก.พ.58
142 SS03A3008153   การพัฒนาแนวทางการจัดการกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,742,500 1 ต.ค.55 30 ก.ย.56 7 ก.พ.57
143 SS03A3008154   การพัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,431,700 1 ต.ค.55 30 ก.ย.56 12 มิ.ย.57
144 SS03A3008155   การพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการระบาดวิทยาภาคประชาชน สำหรับชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,429,400 1 ต.ค.55 31 มี.ค.57 30 มิ.ย.57
145 SS03A3008156   การจัดการสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,215,000 1 ต.ค.55 30 ก.ย.56 18 ส.ค.57
146 SS03A3008157   การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,345,500 1 ต.ค.55 31 ธ.ค.56 28 พ.ค.57
147 SS03A3008158   การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างยั่งยืน เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1,073,500 1 ต.ค.55 31 ธ.ค.56 2 มิ.ย.57
148 SS03A3008167   โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นสู่เชิงพาณิชย์ขนาด 1 MW สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3 30,000,000 22 เดือน 22 เดือน  
149 SS03A3008159   การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาบ้านปลาและฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 6,474,700 1 พ.ย.55 30 เม.ย.57 13 ส.ค.57
150 SS03A3008160   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารสำหรับระบบ BIM (ขั้นที่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 1,863,500 1 พ.ย.55 30 เม.ย.57 16 ก.ค.57
151 SS03A3008161   การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีความหนาไม่เกิน 2 เซนติเมตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 1 3,596,400 1 พ.ย.55 30 ก.ย.57 15 ธ.ค.57
152 SS03A3008162   การพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อไอน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 2,643,000 1 ธ.ค.55 30 พ.ย.57 9 ก.พ.58
153 SS03A3008163   การพัฒนารูปแบบการวางรากสายดินที่เหมาะสมของเสาส่งไฟฟ้า โดยคุณลักษณะทางอิมพัลส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 7,304,000 1 ธ.ค.55 31 ก.ค.57 28 ส.ค.57
154 SS03A3008165   การพัฒนาสูตรผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร่วมกับเอฟจีดียิปซัมและวัสดุปอซโซลาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 5 1,347,600 1 ม.ค.56 30 มิ.ย.57 17 ก.ย.57
155 SS03A3008168   การพัฒนาสูตรอาหารปลาและเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อสร้างอาชีพในชุมชน รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 3,000,000 1 ม.ค.56 31 ธ.ค.57 3 พ.ย.57
156 SS03A3008169   การวิจัยการใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 7,590,300 1 ม.ค.56 31 ธ.ค.58 9 มี.ค.59
157 SS03A3008170   การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าที่ใช้เถ้าลอยที่มีปริมาณ Free lime และ SO3 สูง และการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของถ่านหินและเถ้าลอย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 1,763,000 1 ก.พ.56 31 ม.ค.58 27 เม.ย.58
158 SS03D3008171   การลดการปนเปื้อนของซัลเฟตในน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะโดยใช้ดินเหนียวสีแดงเป็นวัสดุปิดคลุม ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 155,000 1 ก.พ.56 31 พ.ค.57 29 ก.ค.57
159 SS03A3008172   การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 5,163,380 1 เม.ย.56 30 มิ.ย.57 17 ก.ย.57
160 SS03B3008173   การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าสำหรับการวางแผนระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. : การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัว ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 1 1,800,000 1 เม.ย.56 31 มี.ค.58 16 พ.ค.59
161 SS03D3008176   การวิเคราะห์ความเค้นของใบพัดหมุนของกังหันไอน้ำความดันสูงของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะหน่วยงานที่ 8-13 โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 พ.ค.56 30 เม.ย.58  
162 SS03A3008177   การพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ขนาด 500 kW สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 113,618,900 1 ก.ค.56 30 พ.ย.59  
163 SS03A3008178   การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ตวามเร็วลมล่วงหน้าระยะสั้นกรณีศึกษาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 3,167,300 1 ก.ค.56 29 ก.พ.59 8 มิ.ย.59
164 SS03A3008179   การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ.-แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 5 2,964,900 1 ก.ค.56 31 ธ.ค.58 10 ต.ค.59
165 SS03A3008180   การศึกษาทัศนคติของประชาชนในอำเภอหัวไทรที่มีต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  5 1,963,500 1 ส.ค.56 30 ก.ย.57 20 ม.ค.58
166 SS03D3008181   การวิเคราะห์ความเสียหายของล้อเครื่องตักถ่านหินลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 172,000 1 ส.ค.56 31 พ.ค.58 11 ส.ค.58
167 SS03A3008184   การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่ของเครื่องโม่ถ่านหินเหมืองแม่เมาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 1,661,450 1 ต.ค.56 31 มี.ค.58 4 มิ.ย.58
168 SS03E3008185   โครงการพัฒนาระบบแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ข้อมูลลมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า : กรณีศึกษาในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 5 3,873,600 1 ม.ค.57 29 ก.พ.59 1 มิ.ย59
169 SS03A3008182   การพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำ สำหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 3,111,400 1 ก.ย.56 31 มี.ค.58 8 มิ.ย.58
170 SS03A3008183   การประเมินศักยภาพก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหินเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 10,491,000 1 ก.ย.56 31 ส.ค.57 12 พ.ย.57
171 SS03A3008188   การพัฒนาหน่วยควบคุมเบย์สำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติด้วยมาตรฐาน IEC61850 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 4,926,074 1 ต.ค.56 30 ก.ย.58 18 มี.ค.59
172 SS03A3008186   การศึกษาการใช้เถ้าก้นเตาเพื่อใช้เป็นวัสดุบ่มภายในสำหรับคอนกรีต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 2,780,000 1 ต.ค.56 31 มี.ค.59 2 ส.ค.59
173 SS03A3008189   การศึกษามาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำและข้อกำหนดวิธีความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการปฎิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 5,975,800 1 ม.ค.57 30 มิ.ย.58 27 ส.ค.58
174 SS03A3008190   การศึกษาทดลองการลดปริมาณซัลเฟตเพื่อลด TDS ในน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะด้วยระบบ SRB Bioreactor แบบ Vertical Flow กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5 6,942,200 1 มิ.ย.57 30 ก.ย.60  
175 SS03A3008191   ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในหลุมเจาะเพื่อทำนายเสถียรภาพของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5 3,778,600 1 มิ.ย.57 31 ธ.ค.59  
176 SS03A3008192   การศึกษาทดลองใช้ PFM (Permeable Fiber Mat) เพื่อปลูกพืชในการฟื้นฟูบนพื้นที่ลาดชันของเหมืองหินปูน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5 2,172,800 1 มิ.ย.57 28 ก.พ.61  
177 SS03A3008187   การออกแบบเชิงรายละเอียดและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนำร่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 4,842,000 1 ต.ค.56 30 ก.ย.57 24 ธ.ค.57
178 SS03A3008194   พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์และโปรแกรมสำหรับการวางแผนการผลิตรายเดือนสำหรับ กฟผ. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 1,866,000 1 ธ.ค.56 29 ก.พ.59 24 ส.ค.59
179 SS03A3008193   การพัฒนาเครื่องมือวัด ออกแบบการจัดวาง Capacitor Bank และ Corrective Maintenance Shunt Capacitor จากค่า Capacitance ของ Capacitor Unit สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1 1,606,500 1 ม.ค.57 31 มี.ค.59 6 มิ.ย.59
180 SS03A3008198   การประยุกต์ใช้กำแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทานเป็นโครงสร้างกันดินในงานเหมืองแม่เมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 6,726,300 1 ม.ค.57 31 ธ.ค.58 9 มี.ค.59
181 SS03A3008199   การพัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับงานวางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการใช้ประเภทเชื้อเพลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 1,704,720 1 ม.ค.57 30 มิ.ย.59 14 ก.พ.60
182 SS03A3008197   ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 5,210,000 1 ธ.ค.56 31 ธ.ค.57 27 เม.ย.58
183 SS03A3008200   การพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมของลุ่มน้ำแม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 4 2,438,862 1 ก.พ.57 31 ม.ค.59 15 ส.ค.60
184 SS03A3008203   การศึกษาและประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 6 3,015,800 1 เม.ย.57 31 มี.ค.58 2 มิ.ย.58
185 SS03A3008204   การพัฒนาแนวทางลดเสียงความถี่ต่ำโดยใช้การควบคุมเสียงความถี่ต่ำแบบแอคทีฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5 4,489,000 1 เม.ย.57 30 ก.ย.58  
186 SS03A3008207   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเลือกรูปแบบการจัดเรียงบัสของสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยคำนึงถึงความเชื่อถือได้และความคุ้มค่าทางการเงิน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 2,195,900 1 ส.ค.57 31 ม.ค.59 11 เม.ย.59
187 SS03A3008206   กลไกการวิบัติและการรักษาเสถียรภาพของการขุดตัดฐานลาดชันที่มีแนวรอยเลื่อน ณ ผนังบ่อเหมืองพื้นที่ 4.1 โดยใช้หมุดสลักและคันหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4,607,500 1 ก.ค.57 30 ก.ย.58 4 ธ.ค.58
188 SS03A3008205   การพัฒนาแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ความเครียดทางไฟฟ้าและการประสานสัมพันธ์ฉนวนของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 3,351,900 1 ก.ค.57 30 มิ.ย.59 5 ก.ย.59
189 SS03F3008208   ศึกษาสารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเตาเพื่อแก้ไขการเกิดควันขาวปัญหาโคลนน้ำมัน ที่ก้นถัง และลดการกัดกร่อน การอุดตัน ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) 5 76,531,000 1 ส.ค.57 31 ต.ค.59  
190 SS03D3008209   การจำลองและการควบคุมระบบทางเดินก๊าซไอเสียเพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 ส.ค.57 30 มิ.ย.59 1 เม.ย.60
191 SS03D3008210   การวิเคราะห์ความเค้นของท่อผนังเตาของหม้อน้ำในโรงไฟฟ้าถ่านหินช่วงที่มีการกำจัดขี้เถ้า ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 ส.ค.57 30 เม.ย.59 1 ก.ค.59
192 SS03A3008211   การศึกษาเบื้องต้นเพื่อออกแบบและปรับปรุงระบบกรองอากาศด้านทางเข้ากังหันก๊าซและการวิเคราะห์แก้ปัญหาทางด้านเสียงจากการทำงานของระบบป้อนอากาศของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 13,522,000 1 ก.ย.56 31 ก.ค.59 6 ธ.ค.59
193 SS03A3008212   การศึกษาทุนสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 6,703,600 1 ส.ค.57 31 ม.ค.59 29 ก.พ.59
194 SS03F3008213   การสร้างระบบการประมวลผลการตรวจติดตามสภาพอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์หมุนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะด้วยระบบอัจฉริยะ ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 9,855,000 1 ก.ย.57 31 ต.ค.59  
195 SS03D3008214   การประเมินอายุการใช้งานของแปรงถ่านภายในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการวางแผนที่เหมาะสมที่สุดกับการบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 ส.ค.57 31 ก.ค.58 30 ต.ค.58
196 SS03A3008215   การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะฮั่งแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 2,165,380 1 ก.ย.57 28 ก.พ.59 16 พ.ค.59
197 SS03A3008216   การศึกษารอยเลื่อนและระดับภัยแผ่นดินไหวของที่ราบสูงโคราชแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 4,888,000 1 ก.ย.57 28 ก.พ.60 8 ส.ค.60
198 SS03A3008217   การศึกษารูปแบบและต้นทุนเบื้องต้นในการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำกร่อยสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงและโรงไฟฟ้าจะนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 3,788,600 1 ก.ย.57 30 เม.ย.59 26 ก.ค.59
199 SS03A3008218   การพัฒนาสารเคลือบเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอของฉนวนกันความร้อนเซรามิกในห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 5,975,240 1 ก.ย.57 31 ส.ค.59 6 ธ.ค.59
200 SS03A3008219   การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยนำผลของการทำ Low Speed Balance มาปรับสมดุลค่า Vibration ของเครื่อง Gas Turbine ที่สภาวะการเดินเครื่องปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 4 2,352,400 1 ต.ค.57 30 ก.ย.59 20 มี.ค.60
201 SS03A3008221   การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการบินของเฮลิคอปเตอร์ในการตรวจสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 796,100 1 พ.ย.57 31 ต.ค.58 3 ธ.ค.58
202 SS03A3008220   การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับโครงการ IPPS สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 3,479,300 1 พ.ย.57 29 ก.พ.59 16 พ.ค.59
203 SS03A3008222   การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อลด Dissolved Oxygen ในน้ำบริสุทธิ์ด้วยวิธี Electrophotocatalysis ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 4 5,109,400 1 ม.ค.58 31 ธ.ค.59 20 มี.ค.60
204 SS03A3008223   การพัฒนากังหันลมแนวตั้งที่สามารถหมุนได้ด้วยตัวเองเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 3 1,770,000 1 ม.ค.58 30 มิ.ย.60 21 ก.ย.60
205 SS03A3008224   การศึกษาสำรวจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 6 1,512,500 1 ม.ค.58 31 ธ.ค.58  
206 SS03A3008225   การเพิ่มสมรรถนะของระบบวิเคราะห์เหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติของ กฟผ. ด้วยเทคนิคการรู้จำรูปแบบและการคิดผลของความเหนี่ยวนำร่วมระหว่างวงจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 4,617,200 1 ม.ค.58 31 ธ.ค.58 9 มี.ค.59
207 SS03A3008227   การศึกษาพฤติกรรมการเสียรูปของ Gas Turbine Casing ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น M๗๐๑Fด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 1,026,500 1 ก.พ.58 31 ม.ค.59 18 พ.ค.60
208 SS03A3008226   การใช้เถ้าลิกไนต์เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องเซรามิก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 5 6,081,000 1 ก.พ.58 31 ม.ค.60 4 เม.ย.60
209 SS03A3008228   การสำรวจรอยเลื่อนมีพลังในภาคเหนือประเทศไทย ระยะที่ ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 3,259,100 1 ก.พ.58 28 ก.พ.60  
210 SS03A3008229   การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการดูดซับไอปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน                          ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ                         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 5,828,000 1 มี.ค.58 31 ส.ค.60 14 ธ.ค.60
211 SS03D3008230   การจัดการเชิงความร้อนของระบบนำความร้อนทิ้งกลับคืนในโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเอฟจีดีและตัวอุ่นอากาศ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 125,000 1 เม.ย.58 31 มี.ค.59 28 มี.ค.60
212 SS03A3008231   การศึกษาทัศนคติด้านผลลัพธ์ทางสังคมที่มีต่อโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 6,600,000 1 เม.ย.58 31 มี.ค.59 25 ธ.ค.58
213 SS03A3008232   การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ โดยใช้ความร้อนจากก๊าซไอเสียในการขับเคลื่อน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 1,743,650 1 เม.ย.58 31 ก.ค.59 23 ก.ย.59
214 SS03A3008233   การพัฒนาเครื่องมือวัดประมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่องานศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟฟ้ารายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 4,858,920 1 พ.ค.58 31 มี.ค.60  22 ม.ค.61
215 SS03F3008234   การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการเกิด Plume ของระบบหอหล่อเย็น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ฝ่ายโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 4 1,348,480 1 พ.ค.58 30 มิ.ย.59  
216 SS03A3008235   การออกแบบและพัฒนา Submersible Induction Generator ประกอบเข้ากับ Axial Tuebine ขนาด 150 กิโลวัตต์ เขื่อนแม่จาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 9,219,400 1 มิ.ย.58 31 พ.ค.60  18 ก.พ.61
217 NNR010100003900   โรงผสมเถ้าลอยต้นแบบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุคอนกรีต: กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายจัดการธุรกิจ 5 18,501,800 1 มิ.ย.58 30 พ.ย.59  
218 SS03A3008237   การพัฒนาระบบติดตามผลค่าความพร้อมจ่ายแบบออนไลน์และแบบจำลองอัจฉริยะเพื่อเพิ่มค่าความพร้อมจ่ายของอุปกรณ์ Cooling Water Pump (CWP) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 1,496,700 1 ก.ค.58 30 มิ.ย.60  
219 SS03A3008238   การศึกษาทางชลศาสตร์เพื่อลดผลกระทบของตะกอนดินที่มีต่อการทำงานของระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 8,610,550 1 ส.ค.58 30 เม.ย.60 17 ก.ค.60
220 SS03A3008240   ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านระบบนิเวศทางทะเล คุณภาพน้ำ การประมงและภาวะเศรษฐกิจสังคมของชุมชนชายฝั่งทะเล จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 6,231,100 1 ก.ย.58 30 พ.ย.59 17 พ.ย.60
221 SS03A3008239   การศึกษาผลกระทบจากการระบายน้ำในระบบหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าบางปะกงที่มีต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางน้ำในแม่น้ำบางปะกง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 6,788,080 1 ก.ย.58 31 พ.ค.60 17 พ.ย.60
222 SS03A3008242   การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ปัญหาการเคลื่อนตัวเสียรูปที่มากเกินไปของทางวิ่งโปรยและเครื่องตักในลานกองลิกไนต์เหมืองแม่เมาะ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 6,787,460 1 ต.ค.58 31 ธ.ค.59  
223 SS03F3008243   การออกแบบอุปกรณ์ระบายความร้อนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องกังหันก๊าซหน่วยที่ 3 โรงไฟฟ้าลานกระบือ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 852,530 1 ต.ค. 58 30 ก.ย.59 19 พ.ค.60
224 SS03E3008241 Funded No.EER01   การพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า 3 245,445,000 1 ต.ค.58 30 ก.ย.60  
225 SS03A3008244   การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าเถ้าหนักด้วยการนำมาผลิตบล็อกมวลเบา เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 5 2,007,700 1 ม.ค.59 30 ส.ค.60 17 พ.ย.60
226 SS03A3008245   การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการควบแน่นของไอน้ำเหนือหอหล่อเย็นด้วยเทคโนโลยีการคำนวนพลศาสตร์ของไหล ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 5 1,975,050 1 ม.ค.59 30 มิ.ย.59 20 มี.ค.60
227 NNR02   ระบบหุ่นยนต์เชื่อมพอกอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าระยะที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 4 10,378,910 1 ส.ค.58 31 ก.ค..60  13 ม.ค.61
228 SS03A3008246   การศึกษาความเป็นไปได้ในการหาปริมาตรขุดขนดินหินปกคลุมและถ่านหินในเหมืองแม่เมาะโดยอากาศยานไร้นักบิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 1,657,000 1 ม.ค.59 31 ธ.ค.59 8 พ.ค.60
229 EER0201000W000   การพัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บนทุ่นลอยน้ำ ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า 4 37,660,000 1 ม.ค.59 31 ธ.ค.60  
230 SS03A3008247   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประเมินอายุการใช้งานของใบพัดกังหันก๊าซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 8,545,000 1 ม.ค.59 31 ธ.ค.60  
231 SS03B3008251   โครงการการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 4 720,000,000 1 พ.ค.59 30 เม.ย.62  
232 FFR010000000000   การพัฒนา Oxidation air system เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-11 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 4 19,972,200 1 พ.ค.59 30 เม.ย.61  
233 SS03B3008248   การศึกษาผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยต่อผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 4,441,600 1 พ.ค.59 31 ต.ค.60  1 พ.ค.61
234 FFR020000000000   การพัฒนาระบบวอเตอร์แคนนอนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 11 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 1 19,514,600 1 พ.ค.59 31 ต.ค.61  
235 SS03D3008249   การประมาณค่าสถานะและพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้ตัวกรองคาลมานแบบขยายที่มีเงื่อนไขบังคับ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 80,000 1 พ.ค.59 30 เม.ย.60 28 มี.ค.60
236 SS03B3008252   การศึกษาการใช้อากาศยานไร้นักบินในการทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ และแนวทางการนับจำนวนและหาความสูงต้นไม้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 4,825,200 1 ก.ค.59 30 มิ.ย.60 21 ส.ค.60
237 SS03B3008250   การศึกษาคุณภาพน้ำจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง มหาวิทยาลัยบูรพา 5 2,886,100 1 มิ.ย.59 31 ก.ย.60 25 ธ.ค.60
238 GGR010100089000   การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่างๆในบ่อเหมืองลึกแบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 1 1,418,000 1 มิ.ย.59 30 พ.ย.60  
239 SS03D3008253   ชุดกรองปลอดเชื้อต้นแบบสำหรับตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำดื่มภาคสนาม ฝ่ายแพทย์และอนามัย 5 1,138,050 1 ก.ค.59 30 ก.ย.60 17 พ.ย.60
240 SS03A3008254   การศึกษาปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้และแนวทางที่เหมาะสมในการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อน กฟผ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 7,128,500 1 ส.ค.59 31 ม.ค.62  
241 SS03AF3008255   การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Biomass Pellet) เผาไหม้ร่วมกับเชื้อเพลิงหลักที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 12 หรือ 13 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 3 17,630,000 1 ม.ค.59 31 ธ.ค.59  
242 SS03D3008256   การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าถ่านหิน ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 93,000 2 ปี 2 ปี 24 เม.ย.60
243 SS03B3008257   การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 6 986,900 1 ต.ค.59 30 ก.ย.60  
244 SS03B3008258   การศึกษาและสำรวจปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่เหมาะสม พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 1,707,700 1 ต.ค.59 31 มี.ค.61  26 เม.ย.61
245 SS03D3008259   การวิเคราะห์เชิงความน่าจะเป็นของเสถียรภาพความลาดของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะด้วยวิธีดิสครีตเอลิเมนต์ 3 มิติ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 80,000 1 ต.ค.59 30 ก.ย.60  
246 SS03D3008260   การประเมินอายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยการวิเคราะห์ความแข็งแรงของฉนวนกระดาษ ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 200,000 1 ต.ค.59 30 ก.ย.60  
247 SS03B3008261   การพัฒนากระบวนการเก็บกลับคืนเซโนสเฟียร์จากเถ้าลอยที่มีแคลเซียมสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 5 5,549,640 1 พ.ย.59 30 เม.ย.62  
248 SS03F3008262   การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 6 1,777,940 1 ม.ค.60 31 ธ.ค.62  
249 SS03B3008263   การวิจัยเพื่อประเมินอายุการใช้งาน ความมั่นคง และพฤติกรรม ภายใต้แรงกระทำแบบสถิตของโครงสร้างเขื่อนภูมิพล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 8,405,500 1 ม.ค.60 31 ธ.ค.62  
250 SS03B3008264   การสังเคราะห์สารยับยั้งตะกรันชนิดพอลิเมอร์ร่วมของอะคริลิกแอซิดและสไตรีนซัลโฟนิกแอซิดที่สามารถตรวจวัดปริมาณได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 5,885,595 1 ม.ค.60 31 ธ.ค.62  
251 SS03B3008265   การศึกษาวิจัยการใช้ปะการังเทียมเพื่อบูรณะทรัพยากรชายฝั่ง กรณีศึกษาชายฝั่งทะเล อ.เทพา จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 19,910,000 1 ม.ค.60 30 มิ.ย.60  
252 SS03A3008266   การพัฒนาโปรแกรมประเมินสภาพและความสำคัญของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 3,468,000 1 ม.ค.60 30 ก.ย.61  
253 SS03D3008267   การวิเคราะห์การลดความดันตกคร่อมระบบป้อนอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8 - 13 ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 200,000 1 ก.พ.60 31 ม.ค.62  
254 SS03B3008268   การศึกษาต้นกำเนิดของเสียงและการป้องกันเสียงเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 2,257,000 1 มี.ค.60 28 ก.พ.61  12 มิ.ย.61
255 SS03B3008269   การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลในการวางแผนโครงการย้ายและติดตั้งระบบสายพานลำเลียงถ่านหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช. 4 80,000 1 ปี 1 ปี 26 ก.ย.60
256 SS03F3008270   การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันขยะอุดตันที่ระบบ Intake จากแม่น้ำด้วยนวัตกรรมระบบหัวฉีดสร้างม่านลมหมุนวน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 4 6,928,880 1 ก.พ.60 31 ส.ค.62  
          รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น 2,613,749,301  

research20