Print

ค้นหาโครงการวิจัย กด ctrl + F

ลำดับที่ IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ
1 SS03A3008191  
 • ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในหลุมเจาะเพื่อทำนายเสถียรภาพของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
5 3,778,600 1 มิ.ย.57 31 ธ.ค.59 6 ก.ค.61
2 SS03A3008233  
 • การพัฒนาเครื่องมือวัดประมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่องานศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟฟ้ารายอุปกรณ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4 4,858,920 1 พ.ค.58 31 มี.ค.60 22 ม.ค.61
3 SS03A3008235  
 • การออกแบบและพัฒนา Submersible Induction Generator ประกอบเข้ากับ Axial Tuebine ขนาด 150 กิโลวัตต์ เขื่อนแม่จาง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 9,219,400 1 มิ.ย.58 31 พ.ค.60 18 ก.พ.61
4 NNR02  
 • ระบบหุ่นยนต์เชื่อมพอกอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าระยะที่ 2
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
4 10,378,910 1 ส.ค.58 31 ก.ค..60 13 ม.ค.61
5 SS03B3008248  
 • การศึกษาผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยต่อผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 4,441,600 1 พ.ค.59 31 ต.ค.60 1 พ.ค.61
6 SS03B3008257  
 • การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6 986,900 1 ต.ค.59 30 ก.ย.60 30 ม.ค.61
7 SS03B3008258  
 • การศึกษาและสำรวจปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่เหมาะสม พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 1,707,700 1 ต.ค.59 31 มี.ค.61 26 เม.ย.61
8 SS03D3008259  
 • การวิเคราะห์เชิงความน่าจะเป็นของเสถียรภาพความลาดของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะด้วยวิธีดิสครีตเอลิเมนต์ 3 มิติ
 • ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ /   โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช.
4 80,000 1 ต.ค.59 30 ก.ย.60 9 ส.ค.61
9 SS03D3008260  
 • การประเมินอายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยการวิเคราะห์ความแข็งแรงของฉนวนกระดาษ
 • ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือ กฟผ.-มช.
4 200,000 1 ต.ค.59 30 ก.ย.60 30 ม.ค.61
10 SS03B3008261  
 • การพัฒนากระบวนการเก็บกลับคืนเซโนสเฟียร์จากเถ้าลอยที่มีแคลเซียมสูง
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
5 5,549,640 1 พ.ย.59 30 เม.ย.62 15 ส.ค.61
11 SS03A3008266  
 • การพัฒนาโปรแกรมประเมินสภาพและความสำคัญของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (ปกปิด)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4 3,468,000 1 ม.ค.60 30 ก.ย.61 26 ต.ค.61
12 SS03D3008267  
 • การวิเคราะห์การลดความดันตกคร่อมระบบป้อนอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8 - 13 ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
 • ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
4 200,000 1 ก.พ.60 31 ม.ค.62 22 ส.ค.61
13 SS03B3008268  
 • การศึกษาต้นกำเนิดของเสียงและการป้องกันเสียงเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 2,257,000 1 มี.ค.60 28 ก.พ.61 12 มิ.ย.61
            47,126,670