การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2324598
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
117
245
469
1632
5805

สถิติการให้บริการ

                                        สถิติการให้บริการส่งทดสอบ ประจําปี 2563

ลำดับ ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 ตู้เย็น 1 13 5 18 11 11 7 6         72
2 เครื่องปรับอากาศ 88 113 46 77 29 43 44 206         646
3 พัดลมไฟฟ้า - - - 2 1 - 13 8         24
4 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - - - - - - - 1         1
5 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังเดี่ยว 11 - - - - - 2 -         13
6 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังคู่ - - - - - - - -         0
7 กาต้มน้ำไฟฟ้า - 2 2 1 - - - 1         6
8 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - - - - - - - -         0
9 เตาไมโครเวฟ - - - - 3 - - -         3
10 เตาไมโครเวฟแบบเหนี่ยวนำ - - - - - - - -         0
11 เตารีดไฟฟ้า 1 - - - 1 - - -         2
12 เครื่องทำน้ำอุ่น 2 - 1 3 - - 6 20         32
13 เครื่องรับโทรทัศน์ On Mode - - - - - - - 8         8
14 ตู้แช่แสดงสินค้า 5 7 6 5 - 1 2 5         31
15 กระทะไฟฟ้า - - - - - 3 3 -         6
16 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ - 3 - - - - 3 1         7
17 หลอด LED 2 - 4 1 - 1 1 -         9
18 หลอด CFL - - - - - - - -         0
19 ตู้น้ำร้อนน้ำเย้นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค      - - 2 - - - - -         2
20 เสื้อผ้าและผ้า - - - 1 - 1 - -         2
21 จักรยานยนต์ไฟฟ้า - 7 2 1 - 1 - 1         12
รวมทุกประเภท  110 145 68 109 45 61 81 257         876

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter