การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2297774
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
98
111
731
3335
3970

หลักการ เหตุผล และความสำคัญของการกำกับฯ

 
หลักการและเหตุผล
 
          การกำกับดูแลกิจการของ กฟผ. หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์การระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อส่งเสริมการผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และเพียงพอแก่ความต้องการของประเทศด้วยราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ คู่ค้า ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กฟผ.
 
          ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 346 ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำหนด และมาตรฐานสากล

 

ความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

ภายนอกองค์การ

1. การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
2. องค์การมีความน่าเชื่อถือ
3. เป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น
4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายในองค์การ

1. เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
2. เกิดความผูกพัน
3. ปราศจากการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter