การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2302717
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
23
112
135
3521
4757

 

 

 

0

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563

 

ครั้งที่ วันที่

ครั้งที่ 1/2563 (วาระพิเศษ)

29 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2/2563

24 มีนาคม 2563 

ครั้งที่ 3/2563 28 พฤษภาคม 2563 
ครั้งที่ 4/2563 (วาระพิเศษ) 8 กรกฎาคม 2563 
ครั้งที่ 5/2563 19 สิงหาคม 2563 
ครั้งที่ 6/2563 (วาระพิเศษ) 20 ตุลาคม 2563 
ครั้งที่ 7/2563 18 พฤศจิกายน 2563

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2562

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ.

ฉบับปรับปรุง ปี 2562

 

 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.

 

 

คู่มือส่งเสริมองค์การคุณธรรมต้นแบบ กฟผ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

 ประกาศ กฟผ. ที่ 41/2563 เรื่อง นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

 ประกาศ กฟผ. ที่ 40/2563 เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

 ประกาศ กฟผ. ที่ 39/2563 เรื่อง นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ กฟผ.

 ประกาศ กฟผ. ที่ 38/2563 เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล

 ประกาศ กฟผ. ที่ 37/2563 เรื่อง นโยบายการการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

 ประกาศ กฟผ. ที่ 36/2563 เรื่อง นโยบายการให้บริหารและมาตรฐานด้านบริการ

 ประกาศ กฟผ. ที่ 11/2561 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

 ประกาศ กฟผ. ที่ 5/2563 เรื่อง การสนองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

 ประกาศ กฟผ. ที่ 15/2561 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

 ประกาศ กฟผ. ที่ 29/2561 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ

 บันทึกสั่งการ ที่ ผวก.14/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ

 บันทึกสั่งการ ที่ ผวก. 4/2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 ประกาศ กฟผ. ที่ 22/2561 เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter