การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2251277
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
41
151
764
1564
4107

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.)

 

อำนาจหน้าที่

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

(2) ทบทวนแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล และด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต เสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(3) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกไตรมาส

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การดำเนินงาน

คำสั่ง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ.

 

กิจกรรม

ผู้ว่าการ กฟผ. เป็น Roll Model การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

 

การประชุม รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. ครั้งที่ 1/2562

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter