ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
SS03A3008060 529 การพัฒนาฉนวนกันความร้อนเชรามิคสำหรับห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 4,000,000 1 มิ.ย.52 30 พ.ย.54 26 ม.ค.55 ภายนอก 2552 2555
SS03A3008062 530 การพัฒนาประสิทธิภาพของ Semiconductor electrode และ Dye สำหรับ Dye-sensitized solar cell (DSSC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 4,100,000 1 ส.ค.52 30 เม.ย.55 16 ก.ค.55 ภายนอก 2552 2555
SS03A3008063 531 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์ในอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 2,584,000 1 ส.ค.52 31 ม.ค.55 12 เม.ย.55 ภายนอก 2552 2555
SS03A3008065 533 การพัฒนาแบตเตอรี่ไอรอนโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กเป็นสารควบคุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 2,533,000 1 ก.ย.52 29 ก.พ.55 15 มิ.ย.55 ภายนอก 2552 2555
SS03E3008072 538 การพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำร่วมกับระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำ ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ 3 8,040,000 1 พ.ย.52 31 ต.ค.54 8 มี.ค.55 ภายใน 2552 2555
SS03A3008071 539 การพัฒนากระบวนการใช้และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เฟสที่ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 2,568,000 1 พ.ย.52 31 มี.ค.55 13 มิ.ย.55 ภายนอก 2552 2555
SS03A3008084 506 การพัฒนารูปแบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้าด้วยวิธี RAM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 2,208,200 1 ม.ค.53 31 ธ.ค.54 21 ก.พ.55 ภายนอก 2553 2555
SS03A3008076   การเพิ่มอายุการใช้งานของหัวฉีดเชื้อเพลิงและใบพัดกังหันด้วย เทคโนโลยีการเคลือบผิวแบบฟิล์มบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 8,050,000 1 ก.พ.53 30 ก.ย.55 20 ธ.ค.55 ภายนอก 2553 2555
SS03A3008077   การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการแล่นประสานแบบเหนี่ยวนำสำหรับการเปลี่ยน Stellite Strip of Steam Turbine Blade มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 4,058,000 1 ก.พ.53 31 ม.ค.55 12 เม.ย.55 ภายนอก 2553 2555
SS03A3008079   การพัฒนาและออกแบบ Cross Flow Turbine มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 7,607,000 1 ก.พ.53 29 ก.พ.55 15 มิ.ย.55 ภายนอก 2553 2555
SS03D3008080   การพัฒนาการบำรุงรักษาแบบติดตามสภาพสำหรับเครื่องสูบน้ำหินปูนในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8-13 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 200,000 1 ก.พ.53 31 ก.ค.55 16 ต.ค.55 กฟผ.-มช. 2553 2555
SS03A3008088   การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด 1 กิโลวัตต์จากพลังงานคลื่น มหาวิทยาลัยมหิดล 3 2,630,000 1 พ.ค.53 31 ต.ค.54 22 ก.พ.55 ภายนอก 2553 2555
SS03A3008089   การพัฒนากระบวนการผลิตโซเดียมโบโรไฮไดร์เพื่อใช้ในการผลิตและกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 3,703,000 1 เม.ย.53 31 ก.ค.55 9 ต.ค.55 ภายนอก 2553 2555
SS03A3008092   การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวัดและเปรียบเทียบความแตกต่างของเฟสเซอร์แรงดัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 2,880,000 1 มิ.ย.53 30 พ.ย.54 3 ก.พ.55 ภายนอก 2553 2555
SS03A3008094   การวิจัยผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์   ออกไซด์ของไนโตรเจนและโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 3,693,500 1 ก.ค.53 31 ส.ค.55 30 ต.ค.55 ภายนอก 2553 2555
SS03A3008095   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในธุรกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 5 1,717,000 1 ก.ค.53 30 ก.ย.54 16 มี.ค.55 ภายนอก 2553 2555
SS03A3008096   การสำรวจศึกษารอยเลื่อนมีพลังการประเมินระดับอันตรายจากแผ่นดินไหวในพื้นภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 4,865,500 1 ส.ค.53 31 ต.ค.54 10 ม.ค.55 ภายนอก 2553 2555
SS03D3008097   การควบคุมความชื้นของถ่านหินลิกไนต์เพื่อลดฝุ่นจากการทำเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ / โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 137,500 1 ก.ค.53 31 ธ.ค.54 16 มี.ค.55 กฟผ.-มช. 2553 2555
SS03F3008098   การศึกษาและพัฒนาการควบคุมการหมุนเวียนของน้ำในหม้อไอน้ำเพื่อรักษาเสถียรภาพและประโยชน์สูงสุด กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 6,345,500 1 ก.ย.53 31 ธ.ค.54 17 พ.ค.55 ภายใน 2553 2555
SS03A3008101   การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมืองบริเวณ Area 4.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4,722,000 1 ต.ค.53 30 เม.ย.55 18 ก.ค.55 ภายนอก 2553 2555
SS03A3008104   การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 5,354,000 1 ธ.ค.53 30 ก.ย.55 27 พ.ย.55 ภายนอก 2553 2555
        Total 81,996,200            

research20