การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2923568
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
776
1266
3387
23885
31946

การกำกับดูแลกิจการ

 

          การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น โดยจัดให้มีโครงสร้างที่สำคัญเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินกิจการ
 
          การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่ผลอย่างน้อยคือ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
 
          ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 402 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำหนด และมาตรฐานสากล

 

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

1. เสริมสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ มีคุณธรรม มีมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล ชัดเจน และตรวจสอบได้
2. สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์การ
4. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างมีระบบ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ และทันเวลา
5. มีจรรยาบรรณขององค์การ ให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
6. เป็นเครื่องมือตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ
7. เป็นเครื่องมือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา - We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You can check out our privacy policy for more information.