การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2546756
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
5562
4236
9798
85633
105175

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564

 

ครั้งที่ วันที่

ครั้งที่ 1/2564

17 กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งที่ 2/2564

19 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3/2564 18 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 4/2564 17 พฤศจิกายน 2564

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2563

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ.

ฉบับปรับปรุง ปี 2563

 

 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.

 

 

คู่มือส่งเสริมองค์การคุณธรรมต้นแบบ กฟผ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

 ประกาศ กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล (ภาษาอังกฤษ) 

 ประกาศ กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล

 บันทึกสั่งการ ที่ ผวก.12/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ

 ประกาศ กฟผ. ที่ 54/2563 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ

 ประกาศ กฟผ. ที่ 47/2563 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต

 ประกาศ กฟผ. ที่ 41/2563 เรื่อง นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

 ประกาศ กฟผ. ที่ 40/2563 เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

 ประกาศ กฟผ. ที่ 39/2563 เรื่อง นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ กฟผ.

 ประกาศ กฟผ. ที่ 38/2563 เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล

 ประกาศ กฟผ. ที่ 37/2563 เรื่อง นโยบายการการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

 ประกาศ กฟผ. ที่ 36/2563 เรื่อง นโยบายการให้บริหารและมาตรฐานด้านบริการ

 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 402 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ

 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

 บันทึกสั่งการ ที่ ผวก. 4/2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 ประกาศ กฟผ. ที่ 22/2561 เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter