การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2322742
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
89
129
1254
5581
6824

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.)

อำนาจหน้าที่ 

 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

(2) ทบทวนแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล และด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(3) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแฏิบัติการฯ และการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกไดตรมาส

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter