การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2426008
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
881
3719
881
70060
32982

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด

การให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม กฟผ. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 

หลักธรรมาภิบาลของผู้ว่าการ กฟผ.

ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง และเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น พวกเราชาว กฟผ.ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่ิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ดดยรวมขององค์การและประเทศชาติ โดยยึดหลัก "EGAT for ALL" กฟผ. เป็นของทุกคน ทำเพื่อทุกคน

 

คิดและทำในแบบ "พี่สิงห์"

ในการทำงานอยากให้ทุกคน "มองบวก"ไม่มองจุดอ่อนว่าเป็นปัญหา แต่จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร

 

CEO Talk

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.

Town Hall คุยกับพี่ ๆ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter