การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2324626
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
145
245
497
1660
5805

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด

การให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม กฟผ. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 

       ผู้ว่าการ กฟผ. ให้นโยบายการสื่อสารในช่วงสถานการณ์ที่ กฟผ. ถูกเป็นเป้าโจมตีในหลายประเด็นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้หลีกเลี่ยงการตอบโต้ทางตรงทุกประเภท รอผลสรุปที่ชัดเจนเพื่อร่วมสื่อสารตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนจากฝ่ายสื่อสารองค์การ และขอให้มั่นใจในกระบวนการการทำงานของ กฟผ.

 

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลกว่า 50 รางวัล จาก 20 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งด้านการบริหารองค์การและด้านของนวัตกรรมต่าง ๆ โดยรางวัลที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจคือรางวัลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจริยธรรมที่สะท้อนให้เห็นว่ากฟผ.เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล

    

 

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน ต้องนำหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างให้ กฟผ. เป็นองค์การที่ดำเนินงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน

กฟผ.ยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กฟผ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการส่งเสริมธรรมาภิบาล และคน กฟผ. ร่วมใจกันสร้างให้ กฟผ. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิาล ได่รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะมุ่งมั่นสานต่อให้ กฟผ. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลตลอดไป

กำหนดการดำเนินกิจกรรมสำคัญของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563

 

การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1

การรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ

ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้

ของระบบไฟฟ้าจัดประชุมเพื่อบูรณาการการสื่อสารภารกิจร่วมกัน

ทั้ง 3 การไฟฟ้า ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter