การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3068203
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
1163
2350
13443
62259
26854

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการส่งทดสอบ ประจําปี 2565

ลำดับ ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 ตู้เย็น 16 40 34 30 - - - - - - - - 120
2 เครื่องปรับอากาศ 141 66 80 65 - - - - - - - - 352
3 พัดลมไฟฟ้า 2 1 3 2 - - - - - - - - 8
4 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - - - - - - - - - - - - 0
5 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังเดี่ยว - - 14 10 - - - - - - - - 24
6 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังคู่ - - 3 2 - - - - - - - - 5
7 ครื่องซักผ้าถังนอน - - 20 15 - - - - - - - - 35
8 กาต้มน้ำไฟฟ้า 1 - - 1 - - - - - - - - 2
9 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - - - - - - - - - - - - 0
10 เตาไมโครเวฟ - - - - - - - - - - - - 0
11 เตาไมโครเวฟแบบเหนี่ยวนำ - - 2 1 - - - - - - - - 3
12 เตารีดไฟฟ้า - - - - - - - - - - - - 0
13 เครื่องทำน้ำอุ่น 1 1 3 1 - - - - - - - - 6
14 เครื่องรับโทรทัศน์ On Mode - - - - - - - - - - - - 0
15 ตู้แช่แสดงสินค้า - 8 6 4 - - - - - - - - 18
16 กระทะไฟฟ้า 1 - - - - - - - - - - - 0
17 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 1 - 1 - - - - - - - - - 1
18 หลอด LED - - 1 - - - - - - - - - 1
19 หลอด CFL - - - - - - - - - - - - 0
20 ตู้น้ำร้อนน้ำเย้นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค      - - - - - - - - - - - - 0
21 เสื้อผ้าและผ้า 3 - - 1 - - - - - - - - 4
22 จักรยานยนต์ไฟฟ้า - - - - - - - - - - - - 0
23 เครื่องฟอกอากาศ - - - - - - - - - - - - 0
รวมทุกประเภท  164 116 167 132 - - - - - - - - 579

 

 

สถิติการให้บริการ 2564

สถิติการให้บริการส่งทดสอบ ประจําปี 2564

ลำดับ ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 ตู้เย็น 5 3 23 12 24 29 9 - 27 8 67 177 282
2 เครื่องปรับอากาศ 41 200 68 55 62 56 55 57 76 84 77 52 883
3 พัดลมไฟฟ้า 1 4 6 2 9 2 1 1 4 - 3 12 45
4 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 3 - - - - - - - - - - - 3
5 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังเดี่ยว - - 3 - - 13 1 5 7 10 2 - 41
6 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังคู่ 1 - - - - 2 1 1 2 1 - - 8
7 ครื่องซักผ้าถังนอน 11 5 1 10 19 2 3 13 - 7 - - 71
8 กาต้มน้ำไฟฟ้า 2 1 - - 1 1 7 - 1 - - - 13
9 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - - - - - - - - - - - - 0
10 เตาไมโครเวฟ - - - - 3 - - - - - - - 3
11 เตาไมโครเวฟแบบเหนี่ยวนำ - - - - - 4 - 1 - - 3 - 8
12 เตารีดไฟฟ้า - - 1 - - - - - - - - - 1
13 เครื่องทำน้ำอุ่น 5 2 8 - - 15 9 - - 3 3 - 45
14 เครื่องรับโทรทัศน์ On Mode - - - - - - - - - - - - 0
15 ตู้แช่แสดงสินค้า 11 12 6 - 10 7 2 3 3 5 5 - 64
16 กระทะไฟฟ้า 2 1 - - - 1 3 - 1 - - - 8
17 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 3 4 3 - - 1 - - 3 3 3 - 20
18 หลอด LED - 1 1 1 5 3 2 - 4 - 1 - 18
19 หลอด CFL - - - - - - - - - - - - 0
20 ตู้น้ำร้อนน้ำเย้นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค      - - - - - - - - - - - - 0
21 เสื้อผ้าและผ้า - - 1 - - 1 - - - 2 1 - 5
22 จักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 - - - - - 2 5 - - - - 8
23 เครื่องฟอกอากาศ - - - - - - 3 - 4 - - - 7
รวมทุกประเภท  86 233 121 80 133 137 98 86 132 123 163 124 1633

 

  สถิติการให้บริการส่งทดสอบ ปี 2563