ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร กฟผ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ