การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2276788
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
192
143
688
335
4952

คู่มือ

 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2562

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2560

คู่มือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter