การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2279229
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
34
162
785
2776
4952

 

 

 

Coming Soon!!

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563

 

ครั้งที่ วันที่

ครั้งที่ 1/2563 (วาระพิเศษ)

29 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2/2563

24 มีนาคม 2563 

ครั้งที่ 3/2563 28 พฤษภาคม 2563 
ครั้งที่ 4/2563 (วาระพิเศษ) 8 กรกฎาคม 2563 
ครั้งที่ 5/2563 19 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 18 พฤศจิกายน 2563

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2562

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

 

 

 

 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านธรรมาภิบาล กฟผ.

 ประกาศ กฟผ. ที่ 11/2561 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

 ประกาศ กฟผ. ที่ 5/2563 เรื่อง การสนองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

 ประกาศ กฟผ. ที่ 15/2561 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

 ประกาศ กฟผ. ที่ 29/2561 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ

 บันทึกสั่งการ ที่ ผวก. 14/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ

 บันทึกสั่งการ ที่ ผวก. 4/2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 ประกาศ กฟผ. ที่ 22/2561 เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter