การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2322763
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
110
129
1275
5602
6824

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

เพื่อให้ กฟผ. เป็นองค์การที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาศัยอำนาจตามความข้อ 22 (4) ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 402 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ออกประกาศไว้ เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศ กฟผ. ที่ 11/2561 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.
(2) ประกาศ กฟผ. ที่ 5/2563 เรื่อง การสนองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.
 
ข้อ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. มีดังนี้
(1) นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้ในการดำเนินงาน
ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
(2) นำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาเป็นกรอบในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายใน กฟผ. และกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต มีการให้หรือรับสินบน หรือเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) ยึดถือจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ กฟผ.
(4) มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตามบทบาทหน้าที่ มีความเป็นธรรม และตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
(5) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6) มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รวมทั้งดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
(7) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
(8) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนวัตกรรม และพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ
(9) ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
(10) ส่งเสริมให้มีการติดตาม เปิดเผย และรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
(11) ส่งเสริมให้มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรับเรื่องร้องเรียน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการทำงาน
(12) ให้คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีด้านธรรมาภิบาล
(13) มีระบบ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
 
ข้อ 3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. ที่ผู้ว่าการแต่งตั้ง เป็นผู้จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน หรือกระบวนการทำงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. โดยดำเนินการ ดังนี้
(1) จัดให้มีระบบบริหารจัดการ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน
(2) จัดให้มีระบบส่งเสริมการดำเนินงาน เช่น การนำหลักการ แนวทางหรือมาตรฐานสากลมาใช้ในการดำเนินงาน การจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย การมอบหมายผู้รับผิดชอบและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ
(3) จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 

นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

 ประกาศ กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล

 บันทึกสั่งการ ที่ ผวก.12/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ

 ประกาศ กฟผ. ที่ 54/2563 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ

 ประกาศ กฟผ. ที่ 47/2563 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

 ประกาศ กฟผ. ที่ 41/2563 เรื่อง นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

 ประกาศ กฟผ. ที่ 40/2563 เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

 ประกาศ กฟผ. ที่ 39/2563 เรื่อง นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ กฟผ.

 ประกาศ กฟผ. ที่ 38/2563 เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล

 ประกาศ กฟผ. ที่ 37/2563 เรื่อง นโยบายการการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

 ประกาศ กฟผ. ที่ 36/2563 เรื่อง นโยบายการให้บริหารและมาตรฐานด้านบริการ

 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 402 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ

 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

 บันทึกสั่งการ ที่ ผวก. 4/2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 ประกาศ กฟผ. ที่ 22/2561 เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 นโยบายผู้ว่าการ : 5 คุณสมบัติหลักของคน กฟผ.

 นโยบายผู้ว่าการ : ธรรมาภิบาล กฟผ.

 

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter