การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2426267
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
1140
3719
1140
70319
32982

คู่มือ

 

คู่มือส่งเสริมองค์การคุณธรรมต้นแบบ กฟผ. 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2562

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2560

คู่มือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

คู่มือการจัดการข้อคิดเห็นและบัตรสนเท่ห์ ฉบับปรับปรุง ปี 2563

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter