แบบฟอร์มรับสม้ครร่วมเสนอผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2567

ประกาศ อวน. ที่ 1/2567 เรื่อง การประกวดผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2567