ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. สร้างชื่อ คว้า 4 รางวัล จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ SIIF 2023 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

          ทีมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. สร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทย คว้า 4 รางวัล จากเวที Seoul International Invention Fair 2023 การันตีมาตรฐานผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กฟผ. พร้อมต่อยอด เพื่อสร้างประโยชน์ต่อองค์การและประเทศชาติ

         

 

          นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ (ชยอ.) ทำการแทน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลดีมาก จำนวนทั้งสิ้น 3 ผลงาน จากการประกวดผลงานที่คิดค้น หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2565 เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดำเนินการนำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดง ผลงานร่วม 79 ผลงาน จาก 28 หน่วยงาน         

          ในการนี้ คณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมงานดังกล่าว และได้คว้ารางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล และรางวัลพิเศษจาก Taiwan Invention Association (TIA) ไต้หวัน ดังนี้

           Gold Medal จำนวน 2 รางวัล จากผลงาน การพยากรณ์รอบการบำรุงรักษาระบบ Thrust bearing oil cooler สังกัดเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เพื่อประเมินระยะเวลาในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Thrust bearing oil cooler ที่เหมาะสม จึงได้ใช้หลักการของ Data Science มาใช้ในการสร้าง Model และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแสดงผลข้อมูล Dashboard Website ของสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.) “RE Management” เพื่อติดตามการพยากรณ์ค่าสถานะ ของอุปกรณ์ และคาดการณ์รอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ แบบ Real-time โดยผลลัพธ์ทางตรงสามารถบริหารบุคลากร แผนกบำรุงรักษาให้สามารถวางแผนปฏิบัติงานหรือช่วยงานโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ และผลลัพธ์ทางอ้อม สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ปีละประมาณ 116,800 บาทต่อปี และลดการซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ 3 ล้านบาทต่อระบบ และจากผลงาน โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย (Smart Safety Inspection Software) สังกัดโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (อฟน.) เพื่อพัฒนากระบวนการการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า ที่พนักงานเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าดำเนินการ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาใช้ Check Sheet แบบกระดาษในการตรวจสอบ เปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบ Digital เป็นโปรแกรมใช้งานผ่าน Web Application ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยฯ ผ่าน Smart Device ซึ่งจะช่วยให้ Operator ทำงานได้สะดวกขึ้น ลดเวลาการตรวจสอบ ติดตามได้แบบ Real-Time ส่งผลทำให้เพิ่มความปลอดภัยต่อบุคคล หน่วยงาน และองค์การ เนื่องจากอุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา

           Silver Medal จำนวน 1 รางวัล และรางวัลพิเศษจาก Taiwan Invention Association (TIA) ไต้หวัน จำนวน 1 รางวัล จากผลงาน ระบบควบคุมความถี่ไฟฟ้าด้วย EGAT Automatic Load Control (EGAT-ALC) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบ Off Grid สังกัด ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และ เขื่อนรัชชประภา (อขช.) เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ควบคุมความถี่ไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผ่านการควบคุมกระแสไฟฟ้าของ Ballast Load สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนบ้านคลองเรือ ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดเสียหายไป โดยได้มีการนำอุปกรณ์ควบคุม EGAT-Universal Controller และชุดควบคุม Pulse firing angle ของ Thyristor มาใช้งานร่วมกัน ซึ่งมีการเพิ่มเติมฟังก์ชันควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ Guide vane ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุมชน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำ ในการผลิตไฟฟ้า ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งประสิทธิภาพของการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการประหยัดทรัพยากรน้ำ

          สำหรับเวที SIIF 2023 เป็นเวทีการประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์จากประเทศต่าง ๆ ซึ่งจัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ของสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเกาหลี โดยในงานดังกล่าวมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ นักวิจัยและนักประดิษฐ์อิสระจากเกาหลีและต่างประเทศ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 30 ประเทศ โดย วช. มีความร่วมมือกับ KIPA ในการเป็นหน่วยงานกลางของประเทศไทย (Exclusive Agency) ในการคัดกรองผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมนำเสนอและประกวดในเวที SIIF เพื่อสร้างโอกาสและมาตรฐาน ให้กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยในเวทีนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ปิยะ โรจน์ฤทธิไกร

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 10 อาคาร  ท.103

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

000884
Today: 1
This Week: 56
This Month: 212
Total: 884